อวัยวะที่ใช้รับรู้ข้อมูล

อวัยวะที่ใช้ในการรับรู้ข้อมูลต่างๆ มีดังนี้

 

1. หู

2. ตา

3. จมูก

4. มือ

5. ปาก

 

 

data

 

สอนโดย : จีระพงษ์    โพพันธุ์

เสนอความคิดเห็นต่อสิ่งนี้

ความคิดเห็น