ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2557

wu

 

โควตา 14 จังหวัดภาคใต้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557

 

กำหนดการ

การดำเนินการ วัน เดือน ปี
วันเริ่ม
รับสมัคร
วันสุดท้าย
ในการสมัคร
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
และยืนยันสิทธิ์
รอบที่ 1 1 กรกฎาคม 2556 13 สิงหาคม 2556 16 สิงหาคม 2556 20-22 สิงหาคม 2556
รอบที่ 2 14 สิงหาคม 2556 8 ตุลาคม 2556 11 ตุลาคม 2556 15-17 ตุลาคม 2556
รอบที่ 3 9 ตุลาคม 2556 9 ธันวาคม 2556 13 ธันวาคม 2556 17-19 ธันวาคม 2556

ข้อมูลเพิ่มเติม : entry.wu.ac.th

เสนอความคิดเห็นต่อสิ่งนี้

ความคิดเห็น