Articles Posted in the " ภาษาอังกฤษ " Category

 • ทุ่มงบฯ 23 ล.ประเมินครูภาษาอังกฤษสพฐ.จัดสรรเขตพื้นที่ฯพัฒนาการสอน-ลุยอาเซียน

  นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรงบประมาณให้สถาบันภาษาอังกฤษของสพฐ. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 นั้น ล่าสุดสถาบันภาษาอังกฤษรายงานให้ทราบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สำรวจและคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ มาเข้ารับการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษในปี 2558 ระหว่างเดือนมี.ค.-เม.ย.แล้ว จำนวน 46,682 คน จากนั้นสถาบันภาษาอังกฤษจะรวบรวมข้อมูลการประเมิน จัดทำสารสนเทศครูเป็นรายบุคคล เพื่อใช้พัฒนาครู และเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ด้านการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐานสากล สถาบันภาษาอังกฤษจึงขออนุมัติงบฯ ประจำปี’58 จำนวน 23,465,440 บาท ตามแผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จัดสรรให้สพป.และสพม.ดำเนินการ เพื่อให้การประเมินที่จะเกิดขึ้นนี้ ต่อยอดไปสู่การพัฒนาครูตามแผนการบริหารงานของสพฐ. เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า การจัดสรรงบฯ เริ่มจากให้สพป. 183 เขต เพื่อใช้จ่ายในการประเมินความสามารถครูผู้สอน 33,811 คน โดยคิดเป็นรายหัวละ 350 บาท […]


 • โหมสอนอังกฤษ ฟิตช่วยนักเรียน ประกอบอาชีพ

  สพฐ.ฟิตสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนกลุ่มที่ไม่เรียนต่อเพื่อนำไปใช้ประกอบ อาชีพได้ รองรับเปิดเออีซี นำร่องก่อนใน 450 โรงเรียนเริ่มเทอม 2/2557 ก่อนขยายผลให้ครบ 7,000 โรงเรียน   นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)เปิดเยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อนำมาใช้ในโรงเรียนขยายโอกาส ที่นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนโอกาสเรียนต่อน้อยมาก ต้องออกไปประกอบอาชีพหลังจบระดับมัธยมต้น ขณะเดียวกัน ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 สพฐ.จึงพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพขึ้นมา เพื่อนำไปสอนในโรงเรียนขยายโอกาส โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพียงพอจะหางานทำ หรือประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้หลังเรียนจบ ม.3   สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่ออาชีพนั้น จะเน้นสอนให้เด็กสามารถสนทนาหรือสื่อสารได้ในสถานการณ์พื้นฐานของการประกอบ อาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ อาทิ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม (English for Hotels) ภาษาอังกฤษสำหรับช่างก่อสร้าง (English for Construction Workers) ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานเก็บเงิน (English for Cashies) ภาษาอังกฤษสำหรับร้านสะดวก (English […]


 • สพฐ.ทุ่ม25ล.วัดทักษะครูอังกฤษ ซื้อข้อสอบเคมบริดจ์ประเมิน-แบ่งกลุ่มพัฒนา

  ngl            นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน โดยดำเนินการออกแนวทางการปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ขณะนี้กำลังเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบสมรรถนะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสถาน ศึกษาระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ซึ่ง สพฐ.มีอยู่ทั้งสิ้น 82,500 คน ดังนั้น สพฐ.จึงทำหนังสือเชิญครูระดับมัธยมฯ ทุกคนและระดับประถมฯ ที่สมัครใจ ซึ่งขณะนี้มียอดมาเข้าวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษรวมทั้งสิ้น 50,000 คน            นายกมล กล่าวด้วยว่า สพฐ.ซื้อแบบทดสอบชุด The Cambridge English Placement Test ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ เพื่อให้ครูทั้ง 50,000 คน ได้รับโอกาสวัดประเมินภาษาของตนตามมาตรฐานโลก อย่างไรก็ตาม การวัดสมรรถนะข้างต้นนี้มีค่าใช้จ่ายในการทดสอบคนละ 500 บาท ซึ่ง สพฐ.มองว่าจะเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นของครู จึงอนุมัติค่าใช้จ่ายตรงนี้ แทนทั้งหมดเป็นเงินรวม 25 ล้านบาท ทั้งนี้ ถึงจะเป็นการลงทุนที่สูง แต่ สพฐ.เชื่อมั่นว่าการทดสอบที่จะเกิดขึ้น จะทำให้ สพฐ.รู้ถึงระดับความสามารถด้านภาษาของครูภาษาอังกฤษ […]


 • ศธ.ผุดแผนปฏิรูปศึกษาใหม่ฉบับคสช. ปรับปรุงหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์-ภาษาไทย-อังกฤษฟุดฟิดได้จริง

  ศธ.เตรียมทำแผนปฏิรูปการศึกษาฉบับใหม่ พัฒนาคนอย่างยั่งยืน ปรับปรุงหลักสูตร วิชาประวัติศาสตร์ วิชาภาษาไทย-อังกฤษให้สื่อสารได้ ยกระดับโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล เพิ่มสัดส่วนคนเรียนอาชีวะ ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ด้านเวทีสัมมนาที่ มธ.ชี้การศึกษาไทยป่วย อธิการฯ มธบ. ระบุสาเหตุเพราะถูกการเมืองแทรกแซง ให้ผลประโยชน์ครูมากกว่าเด็ก ขณะเดียวกัน สภาพัฒน์เล็งเสนอรัฐบาลใหม่ให้การพัฒนาคนเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ศธ.ได้จัดทำแผนงานและโครงการที่จะต้องเร่งดำเนินการปี 2557 ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นอกจากการสร้างความปรองดองแล้วนั้น จะมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม การปรับการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้สามารถสื่อสารได้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับ/ประเภทและยกระดับโรงเรียนให้มี มาตรฐานสากล เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เร่งผลิตครูสาขาขาดแคลนและครูอาชีวศึกษา การส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการเยียวยาและช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้บริหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ศธ.จะจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ การจัดทำแผนปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเน้นในหลายเรื่อง อาทิ การปฏิรูปครูด้วยการผลิตและพัฒนา เปิดโอกาสให้คนเก่ง คนดีมาเป็นครู ตลอดจนการเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น […]


 • “อ๋อย”ไม่สนเสียงค้านลุยสอบ”ยูเน็ต” นำร่องวิชาภาษาอังกฤษก่อนปีนี้/ชาญณรงค์แนะ4ฝ่ายควรหาข้อยุติ

  “อ๋อย” ไม่ล้ม “ยูเน็ต” เผยเตรียมใช้นำร่องสอบวิชาภาษาอังกฤษปี 57 ชี้เป็นเพียงตัวอ่อนของยูเน็ตเท่านั้น ส่วนวิชาอื่นอยู่ระหว่างพัฒนา แจงไม่มีการบังคับสอบ เตรียมหารือ สมศ.ที่จะนำยูเน็ตมาเป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินรอบ 4 ขณะที่ “ชาญณรงค์” ปฏิเสธไม่นำไปใช้ประเมินสถาบันการศึกษาแน่ และไม่มีนโยบายสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของเด็ก ระบุ 4 ฝ่ายควรหาข้อยุติ เมื่อวันที่ 29 เมษายน นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีการหารือกับ ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (บอร์ด สทศ.) นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กรณีที่คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีมติให้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา หรือยูเน็ต ในปีการศึกษา 2557 และทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ว่า การดำเนินการการทดสอบยูเน็ตเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ หรือทีคิวเอฟ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งต้องยอมรับว่าการพัฒนาการสอบทั้ง 4 วิชานั้นต้องใช้เวลาในการพัฒนาและรับฟังความคิดเห็นอย่างมาก ทั้งนี้ […]


 • ศธ.วางแนวปฏิบัติเข้มการสอนอังกฤษ

  ศธ.วางแนวปฏิบัติเข้มการสอนอังกฤษ

  ศธ.วางแนวปฏิบัติปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนภาษาอ้งกฤษ หวังพัฒนาเด็กนักเรียนไทยให้มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้จริง วันนี้(19มี.ค.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของศธ.เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้นำแนวปฏิบัติการปรับการ เรียนเปลี่ยนการสอนภาษาอังกฤษมาเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งกำหนดจะดำเนินการดังนี้ 1.ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาโดยช่วงปิดภาคเรียนของทุกปีจะมีการจัดค่าย ภาษาอังกฤษเข้มข้นเน้นการเรียนเพื่อใช้สื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นป.3-5และ ชั้นม.3 รวม431ค่าย ใช้เวลา2-4สัปดาห์ ซึ่งจะมีการสร้างความเข้าใจและจัดทำสื่อเผยแพร่พร้อมจัดสภาพแวดล้อมในการ เรียน2.ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูจำนวน4หมื่นคนโดยเริ่มจากครู มัธยมศึกษา2หมื่นคนก่อนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาห้องเรียนที่เน้นการสอนแบบสนทนา และใช้สื่อเทคโนโลยีกระตุ้นการสอน ทั้งนี้การดำเนินงานจะเริ่มได้ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา2557เป็นต้นไป   รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)และสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)นำไปปฏิบัติโดยให้เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีการ ศึกษา2557เช่นกัน ซึ่งในส่วนของสช.คงไม่มีปัญหาเพราะเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันแต่สำหรับกศน.และ สอศ.น่าจะแตกต่าง โดยเฉพาะสอศ.จะต้องไปเน้นการเรียนเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาเพื่อการ ประกอบอาชีพจึงจำเป็นต้องมีวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการอาชีวศึกษา   “การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้มาตรฐานยุโรปเพื่อให้สื่อสารได้นั้นถ้าสอนเต็มรูป แบบจะทำให้เด็กมีความสามารถในการสอบต่างๆได้โดยไม่มีปัญหาแต่ในอนาคตข้อสอบ ภาษาอังกฤษควรปรับให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อวัดความสามารถในการเขียน-พูดให้ มากขึ้นถ้าไม่เปลี่ยนเด็กไทยจะไปสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับสากลอะไร ไม่ได้” นายจาตุรนต์ กล่าว         ที่มา – เดลินิวส์        


 • สพฐ.ทำคู่มือสอนจีน-อังกฤษแจกรร.ทั่วไทย

  สพฐ.ทำคู่มือสอนจีน-อังกฤษแจกรร.ทั่วไทย

  สพฐ.เตรียมทำคู่มือสอนภาษาอังกฤษ-จีน เพื่อปฏิรูปการเรียนภาษา พร้อมทำคู่มือทวิภาษาแจกโรงเรียนทั่วไป รวมทั้ง นร.ชาวเขา ชาวดอย ชาวเล รองเลขาฯ กพฐ.ชี้หากให้เพียงนโยบายไม่มีใครลงมือทำแน่ จึงต้องลงไปช่วยกระตุ้นภาคปฏิบัติ   นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมทำคู่มือและแนวปฏิบัติในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้นโยบายการสอนภาษาอังกฤษและพัฒนาการสอนภาษาจีน สพฐ.จึงเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะรื้อระบบการสอนภาษาทั้งระบบ จึงกำหนดให้ในวันที่ 19-23 มีนาคม จะประชุมปฏิบัติการเรื่องการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติในการสอนภาษาใน โรงเรียน สพฐ.ทั้งหมด โดยในวันที่ 19 มีนาคม จะประชุมจัดทำคู่มือการสอนภาษาอังกฤษ วันที่ 21 มีนาคม จัดทำคู่มือการสอนภาษาจีน ในวันที่ 22 มีนาคม จัดทำคู่มือการสอนภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เป็นต้น และในวันที่ 23 มีนาคม จัดประชุมทำคู่มือการสอนทวิภาษาสำหรับนักเรียนชาวเขา ชาวดอย ชาวเล […]


 • มติสภาคณบดีครุศาสตร์ฯ ปรับแผนเน้นคะแนนภาษาอังกฤษคัด นศ.โครงการครูมืออาชีพ

  มติสภาคณบดีครุศาสตร์ฯ ปรับแผนเน้นคะแนนภาษาอังกฤษคัด นศ.โครงการครูมืออาชีพ

  รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ในฐานะประธานที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 16 สถาบัน เปิดเผยถึงผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ English Proficiency Index (EF EPI 2013) ประจำปี 2556 โดยสถาบันสอนภาษาระดับโลก Education First ซึ่งพบว่าเด็กไทยมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในกลุ่มผลสัมฤทธิ์ค่อนข้าง ต่ำว่า ปัญหาใหญ่ของการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของไทยคือ ครูสอนโดยเน้นแกรมม่า ไม่เน้นสนทนา ส่งผลให้เด็กรู้สึกเบื่อและเมื่อต้องใช้ภาษาอังกฤษก็ใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการเรียนวิชานี้กับเด็กต่างชาติ ก็พบว่าเด็กไทยไม่ได้เรียนน้อยไปกว่าเด็กต่างชาติเลย   “วิธีสอนของครูทุกวันนี้ ยังไม่ถูกทาง ซึ่งเราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นภาษาอังกฤษมากที่สุด และต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยเฉพาะเวลานี้ เด็กเกือบทุกคนเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตอยู่แล้วควรต้องดึงช่องทางนี้มาเป็นตัวช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ เช่น เนื้อหาที่จะใส่ในแท็บเล็ตที่แจกให้แก่นักเรียนต้องใส่สื่อที่เป็นภาษา อังกฤษเยอะๆ เพราะเด็กจะเรียนรู้จากครูอย่างเดียวไม่พอ” รศ.ดร.ประวิต กล่าว   รศ.ดร.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ในการประชุมร่วมกันระหว่างคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 16 สถาบัน เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีมติว่าหลังจากนี้การคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนต่อคณะ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จะต้องให้นำหนักคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษมาเป็นเกณฑ์ใน […]


 • ให้น้ำหนักคะแนนภาษาอังกฤษมากขึ้นสอบเข้าเรียนครู

  ให้น้ำหนักคะแนนภาษาอังกฤษมากขึ้นสอบเข้าเรียนครู

  นายประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ในฐานะประธานที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 16 สถาบัน เปิดเผยว่า จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ English Proficiency Index (EF EPI 2013) ประจำปี 2556 โดยสถาบันสอนภาษาระดับโลก Education First ที่ผ่านมาพบว่าเด็กไทยมีปัญหาความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในกลุ่มผล สัมฤทธิ์ค่อนข้างต่ำ โดยปัญหาใหญ่ของการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของไทยคือ ครูผู้สอน จะเน้นสอนเฉพาะแกรมม่าเป็นหลัก ไม่เน้นสนทนา ทำให้เด็กรู้สึกเบื่อ ปัญหาทั้งหมดเกิดจากวิธีสอนของครูทุกวันนี้ยังไม่ถูกทาง โดยทางแก้ปัญหาอันดับแรก ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นภาษาอังกฤษมากที่สุด และต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ขณะเดียวกันในส่วนของสถาบันฝ่ายผลิตครู เมื่อเร็วๆ นี้ทางกลุ่มสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 16 ก็ได้มีการหารือในเรื่องดังกล่าว และมีมติว่าหลังจากนี้การคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนต่อคณะครุศาสตร์/ศึกษา ศาสตร์จะต้องให้น้ำหนักคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณามากขึ้น เพราะปัจจุบันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของครูยังไม่ดีพอ ทั้งนี้ จะเริ่มนำร่องในการคัดเลือกครูตามโครงการครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 ส่วนรายละเอียดของน้ำหนักคะแนนสอบจะเป็นอย่างไรนั้นต้องหารือกันอีกครั้ง   ที่มา – มติชน      


 • คลอด 6 นโยบาย ”พัฒนาภาษาอังกฤษ” รับเปิดเทอม 57

  คลอด 6 นโยบาย ”พัฒนาภาษาอังกฤษ” รับเปิดเทอม 57

  เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 ก.พ. 57 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โพสต์เฟซบุ๊ก ชื่อจาตุรนต์ ฉายแสง ถึงกรณีนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2557 โดยระบุว่า   นาย จาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนามในประกาศ ศธ. เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยได้กำหนด 6 นโยบาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทัน โลก รวมถึงพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ไทย ดังต่อไปนี้ 1. ให้ใช้กรอบมาตรการความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ได้แก่ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ […]