Articles Posted in the " อ่านออก เขียนได้ " Category

  • จาตุรนต์หนุนแยกห้องติวเข้มเด็กอ่าน-เขียนแย่

    จาตุรนต์หนุนแยกห้องติวเข้มเด็กอ่าน-เขียนแย่

    เมื่อวันที่ 25 ก.ย. การประชุมสภาเพื่อพิจารณารับทราบรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ หรือ การแถลงผลงานของรัฐบาล  นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ชี้แจงถึงกรณี สส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายนโยบายจัดซื้อแท็บเล็ตของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ปัญหาการจัดซื้อแท็บเล็ตล่าช้า เพราะวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดสเปกให้มีความโปร่งใสใช้ เวลาเกินกว่าปีงบประมาณโดยลืมไปว่าความล่าช้านั้นทำให้นักเรียนและครูเสีย โอกาสอันประเมินค่าไม่ได้ ดังนั้น ทาง ศธ.จึงจะมีการประมวลการจัดซื้อ 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อมาปรับปรุงเเละจัดทำระบบการจัดซื้อให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันมีความสุจริตโปร่งใสด้วย   อย่าง ไรก็ตามยืนยันว่า มีงานวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณจาก 500 กว่าโรงเรียนถึงการศึกษาเรียนรู้จากแท็บเล็ต พบว่า มีนักเรียนและครูเห็นว่าแท็บเล็ตมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มมากที่สุด 62.05% ครูประถมศึกษา 75.45% เห็นว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น และนักเรียนถึง 96.72% มีทัศนคติว่าแท็บเล็ตมีประโยชน์ ทั้งนี้ทาง ศธ.เห็นว่าระบบการผลิตเนื้อหาที่จะใช้กับแท็บเล็ตต้องมีระบบคัดกรอง และกำหนดมาตรฐานสำหรับเนื้อหา โดยนายกรัฐมนตรี และทางศธ.มีความสนใจทำแผนแม่บทที่ครอบคลุมการใช้สื่อในอุปกรณ์เทคโนโลยีทุก ชนิดทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ้ค มือถือ และแท็บเล็ต ให้ครอบคลุมทุกชั้นเรียน ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ ศธ.ต้องเร่งดำเนินการ   นาย จาตุรนต์ […]


  • สพฐ.เน้นเด็กช่วงชั้นที่ 1 อ่านออกเขียนได้ 100% ในเทอม 2

    สพฐ.เน้นเด็กช่วงชั้นที่ 1 อ่านออกเขียนได้ 100% ในเทอม 2

    สพฐ.เน้นเด็กช่วงชั้นที่ 1 อ่านออกเขียนได้ 100% ในเทอม 2 มอบเขตพื้นที่ฯ ทำเครื่องมือสแกนหาเด็กอ่อน พร้อมจัดซ่อมเสริมให้ดีขึ้น เชื่อหากสำเร็จ การเรียนวิชาอื่นดีขึ้นด้วย   วันที่ 20 สิงหาคม นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการวางแผนงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง ระบบ เบื้องต้น สพฐ.จะดำเนินการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทยของนักเรียนในช่วงชั้น ที่ 1 ทั้งประเทศ โดยได้มอบหมายให้เขตพื้นที่การศึกษาจัดทำเป็นข้อเสนอ และมาตรการการใช้เครื่องมือประเมินความบกพร่องค้นหาเด็กที่อยู่ในกลุ่ม เสี่ยงที่ยังไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างหลักประกันว่าภายในปี 2556 ภาคเรียนที่ 2 เด็กในช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) จะต้องอ่านออกเขียนได้ครบ 100% ซึ่งเขตพื้นที่ฯ อาจมีมาตรการเร่งรัด สอนซ่อมเสริมเด็กกลุ่มเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด   นอกจากนี้ จะมีการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรม อาจประยุกต์ความรู้ด้านภาษา การคำนวณ และวิทยาศาสตร์ มาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น จัดทำคู่มือฝึกอบรมครู ส่งเสริมกระบวนการคิดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยทั้งสองเรื่องนี้ […]