Articles Posted in the " แนวข้อสอบ " Category

 • แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (รอบรู้ พรบ. วิชาชีพครู)

    1. วินัย คือ ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ 2. โทษทางวินัยของครู มีกี่สถานะ = 5 สถานะ 3. โทษทางวินัยร้ายแรงที่สุด คือ = ปลดออก และไล่ออก 4. ผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีที่ครูในสถานศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงคือใคร = ผู้อำนวยการสถานศึกษา 5. การอุทธรณ์คำสั่งโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง = 30 วัน 6. คำว่า “ละทิ้ง” หมายความว่าอย่างไร = ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 7. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง = ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 8. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ด้าน = 3 ด้าน 9. มาตรฐานการปฏิบัติงานหมายถึง = ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงา 10. ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานกี่มาตรฐาน = 12 มาตรฐาน 11. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง […]


 • แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (ความรู้ทั่วไป)

  1. กษัตริย์ไทยพระองค์แรก (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์) 2. นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย (พระยามโนปกรณ์นิติธาดา) 3. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของไทย (เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี) 4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนแรกของไทย (นางอรพินท์ ไชยกาล) 5. อธิบดีหญิงคนแรกของไทย (คุณหญิงอัมพร มีศุข อธิบดีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ) 6. จอมพลคนแรกของเมืองไทย (จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ เจ้าฟ้า ฯ กรมพระยาภาณุพันธุวาษ์วรเดช) 7. นักดาราศาสตร์คนแรกของไทย (รัชกาลที่ 4) 8. นางสาวไทยคนแรกของประเทศไทย (นางสาวกันยา เทียนสว่าง) 9. นางสาวไทยคนแรกที่ชนะการประกวดนางงามจักรวาล (นางสาวอาภัสรา หงสกุล) 10. สตรีไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ (คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง) 11. นักมวยไทยคนแรกที่ได้ครองตำแหน่งแชมป์โลก (โผน กิ่งเพชร) 12. นักพากย์ภาพยนตร์คนแรกของไทย (นายสิน สีบุญเรือง (ทิดเขียว)) 13. นักเขียนการ์ตูนคนแรกของไทย (ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต (เปล่งไตรปิ่น)) […]


 • แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (ความเป็นครู)

    1. จรรยา มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด ? ก. กริยา ข. จริยา ค. มรรยาท ง. ถูกทุกข้อ ตอบข้อ ข. จริยา   2. “ ความประพฤติที่ผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร” หมายถึง ? ก. จรรยาบรรณ ข. สัตตยาบรรณ ค.มาตรฐานวิชาชีพ ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู ตอบข้อ ก. จรรยาบรรณ   3. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู ? ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ ค.แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ ง. ถูกทุกข้อ ตอบข้อ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ   4. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด ? ก. […]


 • แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา )

  1. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ข้อมูลสารสนเทศ” ไม่ถูกต้อง? ก. ข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องมากกว่าสารสนเทศ ข. ข้อมูลเป็น Input สารสนเทศเป็น Output ค. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว ง. สารสนเทศ ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าข้อมูล ตอบข้อ ก. ข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องมากกว่าสารสนเทศ 2. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั่วไป? ก. information คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจากระบบประมวลผลข้อมูล ข. วัตถุประสงค์ของ input component คือ รวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆ ค. ระบบสารสนเทศเป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญของระบบประมวลผลข้อมูล ง. cybernetic system คือระบบที่ย้อนนำผลลัพธ์จากประมวลผลมาเพื่อควบคุม ตอบข้อ ง. cybernetic system คือระบบที่ย้อนนำผลลัพธ์จากประมวลผลมาเพื่อควบคุม 3. ข้อใดคือจริยธรรมทางวิชาการคอมพิวเตอร์ที่นักคอมพิวเตอร์ต้องยึดถือปฏิบัติ ? ก. ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนตัว ข. ถูกต้องตามกฎหมาย ค. มีเหตุผลสูง ง. ถูกทุกข้อ […]


 • แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (การวิจัยทางการศึกษา)

    1. สาเหตุของการวิจัย คือข้อใด ? ก. มนุษย์ประสบปัญหาและต้องการแก้ไขปัญหา ข. มนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็น ค. ความรู้ความจริงไม่คงที่ ง. เหตุผลอื่นๆ จ. ถูกทุกข้อ ตอบข้อ จ. ถูกทุกข้อ 2. ข้อใดคือความหมายของ การวิจัย ? ก. กระบวนการเชิงระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจุดมุ่งหมายบางประการ ข. กระบวนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ความจริงในสิ่งที่ยังไม่รู้ ค. การสะสม การรวบรวม การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา ง. วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีระบบ แบบแผนที่เชื่อถือได้ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ที่เชื่อถือได้ จ. ถูกทุกข้อ ตอบข้อ จ. ถูกทุกข้อ 3. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามวิธีการแสวงหาความรู้ ความจริงด้วยวิธีนิรนัย ? ก. ใช้เหตุผลที่ดำเนินการจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อย ข. ใช้เหตุผลที่ดำเนินการจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ ค. อริสโตเติล เป็นผู้นำวิธีการนี้มาใช้เป็นคนแรก ง. ข้อ ก และ […]


 • แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (การบริหารจัดการในห้องเรียน)

  1. เด็กที่มีความอิจฉาริษยา ชอบเอารัดเอาเปรียบมักมีอารมณ์ไม่แจ่มใส มักมีสาเหตุมาจากอะไร ? ก. ขาดความอิสระ ข. ขาดความรัก ค. ขาดเพื่อน ง. ขาดความอบอุ่น ตอบข้อ ข. ขาดความรัก 2. ปัญหาใด คือปัญหาที่แสดงให้เห็นถึง การพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคมของเด็กโดยตรง ? ก. “ ดิฉันรู้สึกว่า มีเสมหะอยู่ในลำคอตลอดเวลา เวลาพูดต้องกระแอ้มเสียก่อนทุกที ทำอย่างไรถึงจะหายละ” ข. น้ำมันใส่ผมมีประโยชน์ต่อผมหรือเปล่าครับ ค. “ ความสรกปรกจะทำให้เป็นกลากเกลื้อนได้ไหมคะ ” ง. “ ทำไมเสียงของผมที่เปล่งออกมาจึงแหลม และทำไมไม่มีลูกกระเดือกเหมือนผู้ชายคนอื่นเขา ” ตอบข้อ ง. “ ทำไมเสียงของผมที่เปล่งออกมาจึงแหลม และทำไมไม่มีลูกกระเดือกเหมือนผู้ชายคนอื่นเขา ” 3. ตามปกติ คนเรามีอะไรเป็นเครื่องควบคุมบุคลิกภาพของตัวเอง ? ก. อารมณ์และสติปัญญา ข. สติปัญญาและสภาพแวดล้อม ค. สภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจ ง. […]


 • แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาสำหรับครู)

    1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด ? ก. ไม่ได้เรียนโรงเรียนทีมีชื่อเสียง ข. มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ ค. สิ่งแวดล้อมชักจูง ง. มีจริยธรรมต่ำ ตอบข้อ ง. มีจริยธรรมต่ำ 2. คุณธรรมสำหรับครู คือข้อใด ? ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม ค. มีความเสียสละ มีความยุติธรรม ง. ถูกทุกข้อ ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ 3. จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด ? ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ข. คำสั่งสอน ค. หลักธรรมในทางศาสนา ง. ไม่มีข้อถูก ตอบข้อ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ 4. ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด ? ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ […]


 • แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (การพัฒนาหลักสูตร)

  หลักสูตรคืออะไร ? ก. คู่มือประกอบการศึกษาของครู ข. เอกสารกำหนดทิศทางให้ครูสอน ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน ง. เนื้อหาวิชาที่กำหนดให้นักเรียนเรียน ตอบข้อ ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน   การศึกษาในปัจจุบันมุ่งพัฒนาในด้านใด ? ก. ชีวิตและสังคม ข. สังคมและชุมชน ค. ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ง. เศรษฐกิจและชุมชน ตอบข้อ ก. ชีวิตและสังคม   ปรัชญาการศึกษานำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในข้อใด ? ก. กำหนดเนื้อหาสาระ ข. กำหนดวิธีการสอนและหลักการสอน ค. กำหนดการจัดกระบวนการเรียนการสอน ง. กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา ตอบข้อ ง. กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา   การศึกษามีความสำคัญต่อชีวิตมากที่สุดในข้อใด ? ก. การประกอบอาชีพ ข. การอยู่ร่วมกันในสังคม ค. การพัฒนาสมอง ง. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตอบข้อ ข. การอยู่ร่วมกันในสังคม […]


 • แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)

  คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สดเพียงข้อเดียว 1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด? ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง  ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ ค.สิ่งแวดล้อมชักจูง ง.มีจริยธรรมต่ำ ตอบ ง. มีจริยธรรมต่ำ 2. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด? ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 3. จริยธรรม หมายถึงข้อใด? ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ข. คำสั่งสอน ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา ง. ไม่มีข้อถูก ตอบ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ 4. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด? ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ ตอบ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี […]


 • แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู)

  1. โทษทางวินัยร้ายแรงคืออะไร ตอบ ปลดออก ไล่ออก 2. จรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึงอะไร ตอบ แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ 3. สถาบันวิชาชีพครู คือสถาบันใด ตอบ คุรุสภา 4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใช้ได้กี่ปี ตอบ 5 ปี 5. มาตรฐานวิชาชีพครูกำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพใด ตอบ มาตรฐานการปฏิบัติตน 6. อัตราค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือเท่าไร ตอบ 500 บาท 7. ธรรมะคุ้มครองโลก คือหลักธรรมใด ตอบ โลกบาลธรรม (หิริ โอตัปปะ) 8. หลักธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดีที่สุด ตอบ สังคหวัตถุ 4 9. หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน เรียกว่าหลักธรรมใด ตอบ อิทธิบาท 4 10. มาตรฐานวิชาชีพครูมีกี่มาตรฐาน อะไรบ้าง ตอบ 3 มาตรฐาน ได้แก่ […]