Articles Posted in the " แนวข้อสอบ " Category

  • แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)

      คำสั่ง จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดพียงข้อเดียว 1. “จรรยา” มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด? ก. กริยา                         ข.จริยา                          ค. มรรยาท                                 ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ข.จริยา 2. “ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร”หมายถึง? ก. จรรยาบรรณ                                       ข. สัตยาบรรณ ค. มาตรฐานวิชาชีพ                                 ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู ตอบ ก. จรรยาบรรณ 3. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู? ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ ค. แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องปฏิบัติ 4. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด? ก. รักษาและส่งเริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ค. รักษาและส่งเสริมฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครู […]  • แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5) มีเฉลยบางข้อ

    1. อินเทอร์เน็ตไร้สาย เกี่ยวข้องกับชื่อใดมากที่สุด ก.1394 ข.ATA ค.Wi-Fi ง.Fire Wire จ.USB ฉ.COM1 2. จาก http://actgroup.actcorner.ac.th ข้อใดมักหมายถึงชื่อ host ก.ac ข.actcorner.ac.th ค.actgroup ง.actcorner จ.http ฉ.ac.th 3. ข้อใดคือชื่อ e-mail ก.tom@hotmail.com ข.http://www.hotmail.com ค.yahoo ง.hotmail.com จ.job@customs@thailand.com ฉ.http://hotmail.com 4. Banner ขนาดมาตรฐานสำหรับทำป้ายโฆษณาในเว็บไซต์มี Resolution เท่าใด ก.125 * 250 ข.1024 *768 ค.800 * 600 ง.60 * 60 จ.468 * 60 ฉ.640 * 480 5. google.com ให้บริการอะไร […]


  • แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

    1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามบทบัญญัติใน รธน. 2540 มาตราใด ก. 29 ข. 40 ค. 50 ง. 81 2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็น ก. กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องรัฐธรรมนูญ ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย 3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ก. 19 ส.ค. 42 ข. 20 ส.ค. 42 ค. 1 ต.ค. 42 ง. 1 พ.ย. 42 4. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ก. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย ค. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ ง. […]