Articles Posted in the " แนวข้อสอบ " Category

 • แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (การใช้เหตุผล : อุปมาอุปไมย)

  ข้อสอบอุปมาอุปไมย 1. ศาล : ความยุติธรรม ? : ? 1. ทนายความ : ลูกความ 2. อัยการ : โจทก์ 3. วุฒิสภา : ส.ส. 4. รัฐสภา : กฎหมาย ตอบ 4. เหตุผล รัฐสภาเป็นสภาที่บัญญัติกฎหมายเช่นเดียวกันกับศาลที่เป็นสถาบันพิจารณาความขัดแย้งเพื่อให้เกิดความยุติธรรม 2. รัสเซีย : หมีขาว ? : ? 1. แคนาดา : นกอินทรีย์ 2. สิงค์โปร์ : ปลาโลมา 3. ออสเตรเลีย : จิงโจ้ 4. ญี่ปุ่น : สิงโต ตอบ 3. เหตุผล จิ้งโจ้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย เช่นเดียวกับหมีขาวเป็นสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย 3. […]


 • แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (วิชาเอกคอมพิวเตอร์)

    1. ข้อใดมีการใช้งานแตกต่างจากข้ออื่น ก. CPU. ข. RAM. ค. ROM. ง. CD-ROM 2. ข้อใดเป็นหน่วยที่ใช้วัดความเร็วของการส่งข้อมูล ก. pages per second (pps). ข. lines per minute (lpm). ค. bits per second (bps). ง. data per minute (dpm) 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด? ก. Digital. ข. Analog. ค. Calculate. ง. Numerical 4. CD-ROM 56x ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. มีอัตราความเร็ว 56 รอบ /วินาที. ข. บันทึกข้อมูลได้ 56 […]


 • แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ)

  ข้อสอบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1. แผนการหรือโครงสร้างที่จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวข้องกับข้อใด ก. กำหนดการสอน ข. แผนการสอน ค. บันทึกการสอน ง. วิธีสอน 2. Child Center ใครเป็นผู้คิดค้นและใช้คำนี้เป็นคนแรก ก. Carl R. Rogers ข. John Due ค. Benjamin S. Bloom ง. Thorn Dike 3. การประเมินผลการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นอะไร ก. เนื้อหา ข. ผลสัมฤทธิ์ ค. ผลงานและกระบวนการ ง. สติปัญญา 4. บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตรงกับข้อใด ก. Supporter ข. Helper and Advisor ค. Supporter and Encourager ง. ถูกทุกข้อ […]


 • แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (กฎหมายการศึกษาและความรอบรู้)

  กฎหมายการศึกษา+รอบรู้ 251. ข้าราชการได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลต้องปฏิบัติอย่างไร…( รายงานผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ช.ม นับแต่เวลารับหมายเรียก ) 252. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจอนุญาตการลาป่วยและลากิจของข้าราชการในสถานศึกษาทุกตำแหน่งในสังกัดได้ครั้งหนึ่งไม่เกินกี่วัน( 60 วัน และ 30 วัน ตามลำดับ 253. การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือบ่าย จะนับวันลาอย่างไร….…( ให้นับครึ่งวัน ) 254. ข้าราชการครูในโรงเรียนไม่มีสิทธิลาประเภทใด……………(การลาพักผ่อน) 254. ข้าราชการสตรีมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้กี่วัน…(90 วัน) 255. ลากิจต่อเนื่องขากลาคลอด 90 วันได้อีก.(150 วันทำการ) 256 .เมื่อข้าราชการครูลาสิกขาบทแล้ว จะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน….(5 วัน) 257. จุดมุ่งหมายสำคัญของวินัยข้าราชการครู…(เพื่อให้ข้าราชการครูปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชน) 258. ผู้อำนวยการแจ้งให้ข้าราชการครูมาประชุมก่อนวันปิดภาคเรียนในวันเสาร์ นายแดง ข้าราชการครูรับทราบแต่ไม่ยอมไปประชุมโดยอ้างว่าเป็นวันหยุดราชการและมีธุระส่วนตัว การกระทำของครูแดง ผิดวินัยหรือไม่….(เป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชา) 259. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน…..(ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่ง) 260. กรณีมีเหตุที่ทำให้ร้องทุกข์จะต้องร้องทุกข์ภายในกี่วัน….(ภายใน 30 วัน) 261. ยื่นใบลาป่วยตั้งแต่วันที่ […]


 • แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย(วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป) [Download]

      ดูแนวข้อสอบออนไลน์คลิก!   ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคลิก!             เฉลยคณิตศาสตร์ 1.     (1)402 2.     (3)41 3.     (4)12 4.     (4)51 5.     (3)25 6.     (2)15 9.     (1)12 10.   (4)6.33 11.   (2)ขาดทุน 50 บาท 12.   (4)70 13.   (1)50 แอ็คที่ 2 1.      (2)27 ลบ.ซม. 3.      (3)24 5.      (2)34 6.      (2)4 ลิตร 9.      (4)64 ครั้ง 10.    (2)10,691.56บาท 11.    (2)พ.ศ.2401 […]
 • แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (แนวข้อสอบวิชาชีพครู) มีเฉลย (99 ข้อ)

  1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด? ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร ข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ ตอบ     ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง? ก. เจตคติเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ข.เจตคติเกิดจากความรู้สึกของบุคคลเฉพาะทางบวกเท่านั้น ค. เจตคติเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกกับวัยรุ่น ง. ไม่มีข้อถูก ตอบ     ง. ไม่มีถูกข้อถูก   3. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ? ก.ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก ง. ไม่มีข้อใดถูก ตอบ     ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม   4. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ? […]