แนวข้อสอบครูผู้ช่วย : ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวข้อสอบบรรจุครู เอกคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบบรรจุครู เอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.       ข้อใดหึความหมายของคำว่า “ ข้อมูลสารสนเทศ ” ไม่ถูกต้อง ?

ก. ข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องมากกว่าสารสนเทศ

ข. ข้อมูลเป็น Input สารสนเทศเป็น Output

ค. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว

ง. สารสนเทศ ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าข้อมูล

ตอบข้อ ก. ข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องมากกว่าสารสนเทศ

 

2.       ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั่วไป ?

ก. information คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจากระบบประมวลผลข้อมูล

ข. วัตถุประสงค์ของ input component คือ รวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆ

ค. ระบบสารสนเทศเป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญของระบบประมวลผลข้อมูล

ง. cybernetic system คือระบบที่ย้อนนำผลลัพธ์จากประมวลผลมาเพื่อควบคุม

ตอบข้อ ง. cybernetic system คือระบบที่ย้อนนำผลลัพธ์จากประมวลผลมาเพื่อควบคุม

 

3.       ข้อใดคือจริยธรรมทางวิชาการคอมพิวเตอร์ที่นักคอมพิวเตอร์ต้องยึดถือปฏิบัติ ?

ก. ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนตัว                  ข. ถูกต้องตามกฎหมาย

ค. มีเหตุผลสูง                                                       ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

 

4.       Booting หมายถึง ?

ก. การตรวจหาไวรัสและกำจัดไวรัส

ข. การเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน

ค. การตรวจสอบข้อบกพร่องในระบบคอมพิวเตอร์

ง. การยุติการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

ตอบข้อ ข. การเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน

 

5.       ส่วนใดระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบ ?

ก. CPU                                                                  ข. BUS

ค. AUL                                                                  ง.  RAM

ตอบข้อ ค. AUL

 

6.       หน่วยงานใดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการเข้ารหัส (Encoding) จากสื่อความหมายที่มนุษย์เข้าใจเป็นสื่อความหมายที่คอมพิวเตอร์เข้าใจในรูป สัญญาณทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปประมวลผลข้อมูล ?

ก. หน่วยรับข้อมูล                                                ข. หน่วยแสดงข้อมูล

ค. หน่วยควบคุม                                                   ง. หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์

ตอบข้อ ก. หน่วยรับข้อมูล

 

7.       เครื่องมือออกแบบโปรแกรมในข้อใดเป็นเครื่องมือสำหรับออกแบบโปรแกรมแบบ Top-Down ?

ก. Program Flowchart                                       ข. System Flowchart

ค. HIPO Chart                                                     ง. Pseudo code

ตอบข้อ ค. HIPO Chart

 

8.       เครื่องพิมพ์เครื่องหนึ่งมีคุณสมบัติ 12 PPM หมายถึงอะไร ?

ก. ป้อนกระดาษได้ครั้งละ 12 แผ่น

ข. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ 1 แผ่น ภายใน 12 วินาที

ค. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ 12 แผ่น ภายใน 1 นาที

ง. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ พร้อมกัน 12 แผ่น

ตอบข้อ ค. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ 12 แผ่น ภายใน 1 นาที

 

9.       จำนวนเลขที่แทนด้วย 0 และ 1 เป็นจำนวนเลขฐานใด ?

ก. Octal Number                                                 ข. Decimal Number

ค. Hexadecimal Number                                   ง. Binary Number

ตอบข้อ ง. Binary Number

 

10.    หน่วยวัดความจุใดมีค่าน้อยที่สุด ?

ก. Terabyte                                                           ข. Megabyte

ค. Gigabyte                                                           ง. Byte

ตอบข้อ ง. Byte

 

11.    คุณลักษณะที่สำคัญของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดถูกต้องที่สุด ?

ก. มีการผลิตทางอุตสาหกรรม

ข. เน้นคุณค่าในสังคมส่วนรวม

ค. สื่อสารข้อมูล และกำหนดกฎหรือระเบียบของการสื่อสาร

ง. เน้นปัจจัย 4 ของบุคลากร

ตอบข้อ ค. สื่อสารข้อมูล และกำหนดกฎหรือระเบียบของการสื่อสาร

 

12.    อุปกรณ์รับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ในข้อใด ที่เป็นอุปกรณ์ที่สะดวกในการรับข้อมูลของสินค้าในห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไป ?

ก. Barcode                                                            ข. Keyboard

ค. Optical Character Reader                             ง. Barcode Reader

ตอบข้อ ง. Barcode Reader

 

13.    คำว่า Technology Convergence หรือ Digital Convergence หมายถึงข้อใด ?

ก. เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

ข. การเปลี่ยนยุคอุตสาหกรรมมาเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารสำหรับการสื่อสารข้อมูล

ง. การรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสารประยุกต์ใช้งานร่วมกัน

ตอบข้อ ง. การรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสารประยุกต์ใช้งานร่วมกัน

 

14.    ระบบปฏิบัติการ หมายถึงข้อใด ?

ก. เซของผู้ใช้                                                       ข.  Application

ค. เซตของโปรแกรม                                           ง. Supervisor Program

ตอบข้อ ค. เซตของโปรแกรม

 

15.    ข้อใดเป็นการประมวลผลที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจคำสั่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ?

ก. Inference Engine                                            ข. การประมวลผลโดยภาษาธรรมชาติ

ค. ระบบหุ่นยนต์                                                 ง. ระบบการเรียนรู้

ตอบข้อ ข. การประมวลผลโดยภาษาธรรมชาติ

 

16.    การพิจารณาผลเพื่อคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมอยู่ในขั้นตอนใด ?

ก. การวิเคราะห์ระบบ                                         ข.  การกำหนดความต้องการของระบบใหม่

ค. การออกแบบระบบ                                         ง. การพัฒนาระบบใหม่

ตอบข้อ ข.  การกำหนดความต้องการของระบบใหม่

 

17.    ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงในการตัดสินใจ จัดเป็นสารสนเทศชนิดใดที่เป็นข้อสรุปทั้งภายในและภายนอกองค์กร ?

ก. Executive Information System                   ข. Decision Support System

ค. Expert System                                                ง. Management Information System

ตอบข้อ ก. Executive Information System

 

18.    ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาแรกที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือข้อใด ?

ก. COBOL                                                            ข. FORTRAN

ค. PASCAL                                                          ง. ASSEMBLE

ตอบข้อ ข. FORTRAN

 

19.    จงพิจารณาว่าข้อใดไม่ถูกต้อง ?

ก. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้สังคมชนบทและสังคมเมืองเป็นสังคมเดียวกัน

ข. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ค. หลักการลบเลขในคอมพิวเตอร์ใช้เทคนิคการบวกลบเลขแบบ Complement

ง. ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเรียกว่า ไบต์

ตอบข้อ ง. ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเรียกว่า ไบต์

 

20.    ข้อใดคือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ?

ก. ผู้ใช้                                                                   ข. ข้อมูล

ค. ขั้นตอนการทำงาน                                         ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

สอบครูผู้ช่วย : ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.       ข้อใดหึความหมายของคำว่า ข้อมูลสารสนเทศ ไม่ถูกต้อง ?

ก. ข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องมากกว่าสารสนเทศ

ข. ข้อมูลเป็น Input สารสนเทศเป็น Output

ค. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว

ง. สารสนเทศ ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าข้อมูล

ตอบข้อ ก. ข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องมากกว่าสารสนเทศ

2.       ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั่วไป ?

ก. information คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจากระบบประมวลผลข้อมูล

ข. วัตถุประสงค์ของ input component คือ รวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆ

ค. ระบบสารสนเทศเป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญของระบบประมวลผลข้อมูล

ง. cybernetic system คือระบบที่ย้อนนำผลลัพธ์จากประมวลผลมาเพื่อควบคุม

ตอบข้อ ง. cybernetic system คือระบบที่ย้อนนำผลลัพธ์จากประมวลผลมาเพื่อควบคุม

3.       ข้อใดคือจริยธรรมทางวิชาการคอมพิวเตอร์ที่นักคอมพิวเตอร์ต้องยึดถือปฏิบัติ ?

ก. ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนตัว                  ข. ถูกต้องตามกฎหมาย

ค. มีเหตุผลสูง                                                       ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

4.       Booting หมายถึง ?

ก. การตรวจหาไวรัสและกำจัดไวรัส

ข. การเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน

ค. การตรวจสอบข้อบกพร่องในระบบคอมพิวเตอร์

ง. การยุติการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

ตอบข้อ ข. การเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน

5.       ส่วนใดระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบ ?

ก. CPU                                                                  ข. BUS

ค. AUL                                                                  ง.  RAM

ตอบข้อ ค. AUL

6.       หน่วยงานใดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการเข้ารหัส (Encoding) จากสื่อความหมายที่มนุษย์เข้าใจเป็นสื่อความหมายที่คอมพิวเตอร์เข้าใจในรูป สัญญาณทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปประมวลผลข้อมูล ?

ก. หน่วยรับข้อมูล                                                ข. หน่วยแสดงข้อมูล

ค. หน่วยควบคุม                                                   ง. หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์

ตอบข้อ ก. หน่วยรับข้อมูล

7.       เครื่องมือออกแบบโปรแกรมในข้อใดเป็นเครื่องมือสำหรับออกแบบโปรแกรมแบบ Top-Down ?

ก. Program Flowchart                                       ข. System Flowchart

ค. HIPO Chart                                                     ง. Pseudo code

ตอบข้อ ค. HIPO Chart

8.       เครื่องพิมพ์เครื่องหนึ่งมีคุณสมบัติ 12 PPM หมายถึงอะไร ?

ก. ป้อนกระดาษได้ครั้งละ 12 แผ่น

ข. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ 1 แผ่น ภายใน 12 วินาที

ค. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ 12 แผ่น ภายใน 1 นาที

ง. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ พร้อมกัน 12 แผ่น

ตอบข้อ ค. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ 12 แผ่น ภายใน 1 นาที

9.       จำนวนเลขที่แทนด้วย 0 และ 1 เป็นจำนวนเลขฐานใด ?

ก. Octal Number                                                 ข. Decimal Number

ค. Hexadecimal Number                                   ง. Binary Number

ตอบข้อ ง. Binary Number

10.    หน่วยวัดความจุใดมีค่าน้อยที่สุด ?

ก. Terabyte                                                           ข. Megabyte

ค. Gigabyte                                                           ง. Byte

ตอบข้อ ง. Byte

11.    คุณลักษณะที่สำคัญของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดถูกต้องที่สุด ?

ก. มีการผลิตทางอุตสาหกรรม

ข. เน้นคุณค่าในสังคมส่วนรวม

ค. สื่อสารข้อมูล และกำหนดกฎหรือระเบียบของการสื่อสาร

ง. เน้นปัจจัย 4 ของบุคลากร

ตอบข้อ ค. สื่อสารข้อมูล และกำหนดกฎหรือระเบียบของการสื่อสาร

12.    อุปกรณ์รับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ในข้อใด ที่เป็นอุปกรณ์ที่สะดวกในการรับข้อมูลของสินค้าในห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไป ?

ก. Barcode                                                            ข. Keyboard

ค. Optical Character Reader                             ง. Barcode Reader

ตอบข้อ ง. Barcode Reader

13.    คำว่า Technology Convergence หรือ Digital Convergence หมายถึงข้อใด ?

ก. เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

ข. การเปลี่ยนยุคอุตสาหกรรมมาเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารสำหรับการสื่อสารข้อมูล

ง. การรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสารประยุกต์ใช้งานร่วมกัน

ตอบข้อ ง. การรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสารประยุกต์ใช้งานร่วมกัน

14.    ระบบปฏิบัติการ หมายถึงข้อใด ?

ก. เซของผู้ใช้                                                       ข.  Application

ค. เซตของโปรแกรม                                           ง. Supervisor Program

ตอบข้อ ค. เซตของโปรแกรม

15.    ข้อใดเป็นการประมวลผลที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจคำสั่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ?

ก. Inference Engine                                            ข. การประมวลผลโดยภาษาธรรมชาติ

ค. ระบบหุ่นยนต์                                                 ง. ระบบการเรียนรู้

ตอบข้อ ข. การประมวลผลโดยภาษาธรรมชาติ

16.    การพิจารณาผลเพื่อคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมอยู่ในขั้นตอนใด ?

ก. การวิเคราะห์ระบบ                                         ข.  การกำหนดความต้องการของระบบใหม่

ค. การออกแบบระบบ                                         ง. การพัฒนาระบบใหม่

ตอบข้อ ข.  การกำหนดความต้องการของระบบใหม่

17.    ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงในการตัดสินใจ จัดเป็นสารสนเทศชนิดใดที่เป็นข้อสรุปทั้งภายในและภายนอกองค์กร ?

ก. Executive Information System                   ข. Decision Support System

ค. Expert System                                                ง. Management Information System

ตอบข้อ ก. Executive Information System

18.    ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาแรกที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือข้อใด ?

ก. COBOL                                                            ข. FORTRAN

ค. PASCAL                                                          ง. ASSEMBLE

ตอบข้อ ข. FORTRAN

19.    จงพิจารณาว่าข้อใดไม่ถูกต้อง ?

ก. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้สังคมชนบทและสังคมเมืองเป็นสังคมเดียวกัน

ข. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ค. หลักการลบเลขในคอมพิวเตอร์ใช้เทคนิคการบวกลบเลขแบบ Complement

ง. ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเรียกว่า ไบต์

ตอบข้อ ง. ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเรียกว่า ไบต์

20.    ข้อใดคือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ?

ก. ผู้ใช้                                                                   ข. ข้อมูล

ค. ขั้นตอนการทำงาน                                         ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

เสนอความคิดเห็นต่อสิ่งนี้

ความคิดเห็น