แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้สามารถทั่วไป (การใช้เหตุผล)

testkru-total
๑. ปลาทุกชนิด มีขา สัตว์บางชนิดมีปีก  ผีเสื้อมีปีกฉะนั้น
ก.  ผีเสื้อมีขา                    ข.  ผีเสื้อเป็นปลาชนิดหนึ่ง
ค.  ผีเสื้อบินได้                    ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้
๒. สัตว์สี่เท้าทุกตัวบินได้  แมวเป็นสัตว์สี่เท้า  ดังนั้น
ก.  แมวบินได้                    ข.  แมวจับหนูเก่ง
ค.  แมวเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับนก                ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้
๓. นาย ก  สูงกว่านาย  ข  แต่เตี้ยกว่านาย  ค  นาย ง เตี้ยกว่านาย ก  แต่สูงกว่านาย  จ  ดังนั้น
ก.  นาย จ เตี้ยที่สุด                    ข.  นาย ก  สูงกว่านาย จ
ค.  นาย  ก  อยู่ระหว่างนาย ค กับนาย ง            ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้
๔. ไก่บางตัวมี ๔ ขา  สัตว์ ๔ ขาทุกตัวบินได้  ดังนั้น
ก.  ไก่ทุกตัวบินได้                    ข.  ไก่ทุกตัวบินไม่ได้
ค.  ไก่บางตัวบินได้                    ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้
๕. คนไทยทุกคนเป็นคนดี  คนดีบางคนเรียนเก่ง  วินัยเป็นคนดี  ดังนั้น
ก.  วินัยเป็นคนไทย                    ข.  คนไทยเรียนเก่ง
ค.  วินัยเรียนเก่ง                    ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้
๖. ชัยภูมิอยู่เหนือเชียงใหม่  เชียงใหม่อยู่เหนือเชียงราย  แต่อยู่ใต้ยะลา ยะลาอยู่ใต้ชัยภูมิ
ดังนั้นจังหวัดที่ อยู่ลำดับที่ ๓ คือ
ก.  ชัยภูมิ                            ข.  ยะลา
ค.  เชียงใหม่                        ง.  เชียงราย
๗.  สัตว์บกทุกตัวกินพืช  ควายกินพืช  ฉะนั้น
ก.  ความไม่เป็นสัตว์                ข.  ความเป็นสัตว์บก
ค.  ความเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง            ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้
๘. นางงามทุกคนเป็นคนสวย คนสวยทุกคนผิวขาว คนผิวขาวบางคนรูปร่างสูง  สุดาเป็นนางงาม  ฉะนั้น
ก.  สุดาเป็นสวย                    ข.  สุดาผิวขาว
ค.  สุดารูปร่างสูง                    ง.  ถูกทั้ง ก และ ข
๙.  อากาศร้อนอบอ้าว เห็ดจะเกิด แต่วันนี้ไม่ร้อนอบอ้าว
ก.  อากาศเย็น                    ข.  ฝนตก
ค.  อากาศไม่ร้อนอบอ้าว                ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้
๑๐.  ไก่ทุกตัวอาศัยอยู่ในน้ำ  ในน้ำจะมีสัตว์ปีกบางชนิดอาศัยอยู่ เป็ดเป็นสัตว์ปีก  ฉะนั้น
ก.  เป็ดอาศัยอยู่ในน้ำ                    ข.  เป็ดเป็นไก่
ค.  ไก่เป็นสัตว์ปีก                    ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้
•
ให้พิจารณาว่าตัวเลือกใดมีลักษณะของความสัมพันธ์ของคำคล้ายคลึงกับความสัมพันธ์ของคำ
ในคู่แรกที่กำหนดให้
๑๑.   สถานีขนส่ง : ผู้โดยสาร
ก. โรงเรียน : ครู                         ข. โรงพยาบาล : หมอ
ค. สถานีตำรวจ : ผู้ร้าย                        ง. มหาวิทยาลัย : นักศึกษา
๑๒. เมิน : หลีกเลี่ยง
ก. ปิด : เปิด                            ข. วิจารณ์ : วิพากย์
ค. สนใจ : ทุ่มเท                        ง. ส่งเสียง : ตะโกน
๑๓.  กลิ่น : ฆานประสาท
ก. ดม : สัมผัส                            ข. เสียง : โสตประสาท
ค. รส : อร่อย                            ง. จักษุ : ภาพ
๑๔.   รังสี  :  เอกซเรย์
ก. สี : แดง                    ข. อินฟราเรด : อัลตราไวโอเลต
ค. ถดถอย : ประสิทธิภาพ            ง. วิตามิน : อาหารเสริม
๑๕.  งา : งวง
ก. ช้าง : แรด                            ข. กีบ : ม้า
ค. ปีก : จงอยปาก                        ง. เขี้ยว : เสือ
๑๖.  กรอ : ฟัน
ก. เจาะ : สิ่ว                            ข. แล่ : เนื้อ
ค. ตัด : เลื่อย                            ง. ถู : พื้น
๑๗.  รถยนต์ : ล้อ
ก. พาย : เรือ                            ข. ใบพัด : เครื่องบิน
ค. ดอก : ใบ                            ง. บ้าน : หน้าต่าง
๑๘.  ชนบท  :  ชาวบ้าน
ก. ชาวเมือง  :  เมือง                    ข. วิทยาลัย  :  นักศึกษา
ค. เกษตรกรรม : ทุ่งหญ้า                ง. ตลาด  : พานิชยกรรม
๑๙.  ข้าวสาร  :  ข้าวเปลือก
ก. เหล้า : ยีสต์                    ข. โซดาไฟ : สบู่
ค. ขนมปัง : แป้งสาลี                    ง. ข้าวต้ม : ข้าวสวย
๒๐.  ปัจจุบัน  : อดีต
ก. นิยาย : ตำนาน                ข. ทันสมัย : โบราณ
ค. ไสยศาสตร์ : วิทยาศาสตร์            ง. ข้อเท็จจริง : การทำนาย
๒๑. ชี้ชวน  :  บังคับ
ก. เจือจาง : เข้มข้น                    ข. หนาแน่น : เบาบาง
ค. วิจารณ์ : วิพากษ์                    ง. สุจริต : ทุจริต
๒๒. ประตู : หน้าต่าง
ก. ล้อ : รถยนต์                        ข. ห้องนอน : บ้าน
ค. นักเรียน : ครู                        ง. โบสถ์ : ศาลา
เฉลย   ง. โบสถ์ : ศาลา
๒๓. มาลาเรีย : ยุง
ก. มะเร็ง : บุหรี่                ข. อาการคัน : เหา
ค. แมลงวัน : อหิวาตกโรค            ง. สุนัขบ้า : โรคกลัวน้ำ
๒๔. ต้นไม้  :  มะขาม
ก. องุ่น  :  ไม้เถา                    ข. ปลา : ตะเพียน
ค. อ้อย : หวาน                        ง. สุนัข : แมว
๒๕. เครื่องบิน  :  อากาศ
ก. ป่า : ต้นไม้                        ข. เรือรบ  : ลูกเรือ
ค. ปลา : น้ำ                            ง. นก : กรง
๒๖. วุฒิสมาชิก  :  กฎหมาย
ก. ผู้ร้าย  :  ตำรวจ                ข. บริษัท  : ผู้จัดการ
ค. ผู้พิพากษา : คดีความ                ง. ทหาร : ปฏิวัติ
๒๗. ความชั่ว : ความดี
ก. ความเหงา : ความรื่นเริง            ข. ความเท็จ : ความจริง
ค. โชคดี : โชคร้าย                ง. เจ็บป่วย : อ่อนเพลีย
๒๘. บ่อย ๆ : ทุกครั้ง
ก. สั่นคลอน : มั่นคง                ข. ก่อนเวลา : สาย
ค. นาน ๆ ครั้ง : ไม่เคย                ง. ไม่เคย : ทุกครั้ง
๒๙. ข้าว : ธัญชาติ
ก. แม่วัว : เนื้อวัว                        ข. ส้ม : มะนาว
ค. ไก่ : นก                            ง. แตงกวา : ผัก
๓๐. ภูเขา : อุโมงค์
ก. ประตู : ลูกบิด                    ข. ฝาบ้าน : หน้าต่าง
ค. แม่น้ำ : สะพาน                    ง. ทะเล : เรือเดินสมุทร
๓๑. กระท่อม : ปราสาท
ก. บ้าน : ห้องแถว                ข. แม่บ้าน : ครอบครัว
ค. เรือพาย : เรือเดินสมุทร            ง. นักเขียน : นักประพันธ์

๓๒. เล็ก : ใหญ่
ก. ยิ่งใหญ่ : หรูหรา                    ข. อ่อนแอ : แข็งแรง
ค. เสียใจ : เศร้าโศก                    ง. ยุ่งยาก : สับสน
๓๓. ไร้เดียวสา : วุฒิภาวะ
ก. อึดอัด : ปลอดโปร่ง                ข. หดหู่ : ซึมเศร้า
ค. ตื่นเต้น : เร้าใจ                ง. ไร้ราคา : ไร้มลทิน
๓๔. นิ้วเท้า : เท้า
ก. รองเท้า : ถุงเท้า                    ข. แก้วตา : นัยน์ตา
ค. กำปั้น : มือ                    ง. ข้อมือ : ข้อศอก
๓๕. ค้นหา  :  พบ
ก. เชื่อฟัง : เชื่อถือ                    ข. ฟัง : เข้าใจ
ค. เขียน : บทกลอน                    ง. แข่งขัน  : เกม
๓๖. กระแทก  : ดัน
ก. สัมผัส : แตะ                        ข. ขว้าง : โยน
ค. วิวาท : โต้แย้ง                        ง. รุนแรง : หักโหม
๓๗. ชีวิต : การศึกษา
ก. บ้าน : เสา                    ข. ตึก : ฐานราก
ค. ปราสาท : กำแพง                    ง. กระท่อม : หลังคา
๓๘. รุ่งอรุณ : สนธยา
ก. ไพร่ : ผู้ดี                        ข. วัยรุ่น : ผู้ใหญ่
ค. เด็ก : ผู้สูงอายุ                        ง. ผู้หญิง : ผู้ชาย
๓๙. ตึกแถว : ห้อง
ก. โต๊ะ : เก้าอี้                ข. เพดาน : ฝ้า
ค. ผนังห้อง : หน้าต่าง                ง. ตู้เก็บของ : ลิ้นชัก
๔๐. เศร้าโศก : อารมณ์
ก. น้ำ : ฝน                    ข. แกลบ : อิฐ
ค. ปากกา : เครื่องเขียน                ง. ครู : นักเรียน
๔๑. ละคร : ฉาก
ก. ตำรา : บทที่                    ข. คำกลอน : สัมผัส
ค. เรียงความ : หัวข้อ                    ง. กีฬา : นักกีฬา
๔๒. ธรณีวิทยา : วิทยาศาสตร์
ก. ชีววิทยา : ห้องทดลอง                ข. ประวัติศาสตร์ : ภูมิศาสตร์
ค. กุหลาบ : ดอกไม้                    ง. ทฤษฎี : ปฏิบัติ
๔๓. ลอกคราบ : ผิวหนัง
ก. ร่วง : ผม                            ข. ขัด : ฟัน
ค. ตัด : ทอนซิล                        ง. ผุกร่อน : กระดูก
๔๔. ไม่สนใจ : ห่วงใย
ก. เย่อหยิ่ง : จองหอง                    ข. โอ้อวด : ถ่อมตัว
ค. ใจแคบ : อดทน                    ง. เกรงใจ : กล้าหาญ
๔๕. ผ้าไหม : เส้นใย
ก. สิ่งทอ : การตลาด                    ข. ดอกไม้ : แมลง
ค. กระเบื้อง : ดิน                    ง. ช้างไม้ : ซุง
๔๖. ประชาธิปไตย : พรรคการเมือง
ก. อิสลาม : ฮินดู                    ข. พุทธ : ศาสนา
ค. กรุงเทพฯ : เมืองหลวง                ง. แม่น้ำ : เจ้าพระยา
๔๗. กิโลกรัม : น้ำหนัก
ก. อุณหภูมิ : องศา                    ข. ข้อสอบ : ผลการสอบ
ค. สายวัด : ความยาว                    ง.  เซนติเมตร : ส่วนสูง
๔๘. นักกีฬา : สนาม
ก. นักร้อง : เวที                ข. นักข่าว : การเมือง
ค. ผู้ป่วย : ห้องพยาบาล                ง. ครู : ห้องปฏิบัติการ
๔๙. เขียนแบบ : สถาปนิก
ก. แรงงาน : กรรมกร                    ข. ร้องเพลง : ดนตรี
ค. เกษตรกร : ทำไร่                    ง. ทำความสะอาด : ภารโรง
๕๐. พู่กัน : ช่างศิลป์
ก. หมอ : หูฟัง                    ข. ชอล์ก : ครู
ค. ปากกา : ดินสอ                    ง. แผ่นใส : เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ
๕๑. วงกลม : ครึ่งวงกลม
ก. สี่เหลี่ยม : สามเหลี่ยม                ข. ๑ : ๒
ค. ซีก : เสี้ยว                    ง. เส้นรอบวง : เส้นตรง
๕๒. นก : อินทรีย์
ก. หมู : สุกร                ข. ปลา :เสือ
ค. อกร่อง : น้ำดอกไม้                ง. ม้า : อาชา
๕๓. เผา : ไหม้
ก. เดิน : ไป                            ข. ให้ : เอา
ค. ตี : ดัง                            ง. แบก : หนัก
๕๔. ชิ้นส่วน : ประกอบ
ก. มาก : เดี่ยว                        ข. ย่อย : รวม
ค. แยก : ผสม                        ง. กระจาย : กระจุก
๕๕. ร้าว : แตก
ก. เคาะ : ดัง                            ข. ตัด : ขาด
ค. โยน : ตก                            ง. เจ็บ : ตาย
๕๖. สมบูรณ์ : ร่อยหรอ
ก. บาน : เหี่ยว                        ข. เต็ม : กร่อน
ค. คลุก : มิด                        ง. สมหวัง : ผิดหวัง
๕๗.ไฟ : ร้อน
ก. แสง : ตรง                            ข. แดด : ร้อน
ค. ไอน้ำ : ฝน                            ง. กลางคืน : น่ากลัว
๕๘. ฉุนเฉียว : หวานชื่น
ก. อารมณ์ : รู้สึก                        ข. รวดเร็ว : เชื่องช้า
ค. โมโห : ยอมรับ                        ง. โกรธ :ยิ้มแย้ม
๕๙. คน : ฝูงชน
ก. มนุษย์ : ประเทศ                    ข. ต้นไม้ : ป่า
ค. บ้าน : เมือง                    ง. หมู่บ้าน : ตำบล
๖๐.ญี่ปุ่น : เอเชีย
ก. ลอนดอน : อังกฤษ                ข. จีน : ฮ่องกง
ค. สวิสเซอร์แลนด์ : ยุโรป            ง. เท็กซัส : อเมริกา
๖๑. สถานีขนส่ง : ผู้โดยสาร
ก. โรงเรียน : ครู                ข. โรงพยาบาล : หมอ
ค. สถานีตำรวจ : ผู้ร้าย                ง. มหาวิทยาลัย : นักศึกษา
๖๒. เมิน : หลีกเลี่ยง
ก. ปิด : เปิด                            ข. วิจารณ์ : วิพากษ์
ค. สนใจ : ทุ่มเท                        ง. ส่งเสียง : ตะโกน
๖๓. กลิ่น : ฆานประสาท
ก. ดม : สัมผัส                            ข. เสียง : โสตประสาท
ค. รส : อร่อย                            ง. จักษุ : ภาพ
๖๔. รังสี : เอกซเรย์
ก. สี : แดง                    ข. อินฟราเรด : อัลตราไวโอเลต
ค. ถดถอย : ประสิทธิภาพ            ง. วิตามิน : อาหารเสริม
๖๕. งา : งวง
ก. ช้าง : แรด                        ข. กีบ : ม้า
ค. ปีก : จงอยปาก                        ง. เขี้ยว : เสือ
๖๖. กรอ : ฟัน
ก. เจาะ : สิ่ว                            ข. แล่ : เนื้อ
ค. ตัด : เลื่อย                            ง. ถู : พื้น
๖๗. รถยนต์ : ล้อ
ก. พาย : เรือ                            ข. ใบพัด : เครื่องบิน
ค. ดอก : ใบ                            ง. บ้าน : หน้าต่าง
๖๘. ชนบท : ชาวบ้าน
ก. ชาวเมือง : เมือง                    ข. วิทยาลัย : นักศึกษา
ค. เกษตรกรรม : ทุ่งหญ้า                ง. ตลาด : พานิชยกรรม
๖๙. ข้าวสาร : ข้าเปลือก
ก. เหล้า : ยีสต์                    ข. โซดาไฟ : สบู่
ค. ขนมปัง : แป้งสาลี                     ง. ข้าวต้ม : ข้าสวย
๗๐. ปัจจุบัน : อดีต
ก. นิยาม : ตำนาน                ข. ทันสมัย : โบราณ
ค. ไสยศาสตร์ : วิทยาศาสตร์            ง. ข้อเท็จจริง : การทำนาย
๗๑. ชี้ชวน : บังคับ
ก. เจือจาง : เข้มข้น                     ข. หมาแน่น : เบาบาง
ค. วิจารณ์ : วิพากษ์                    ง. สุจริต : ทุจริต
๗๒. ประตู : หน้าต่าง
ก. ล้อ : รถยนต์                        ข. ห้องนอน : บ้าน
ค. นักเรียน : ครู                         ง. โบสถ์ : ศาลา
••
ผู้จัดการทีมบาสเกตบอลต้องการเลือกนักกีฬาบาสเกตบอลจากนักกีฬาค่ายกระทิงมา ๒ คน              จาก ตุ้ม  ติ๊ก  และต๋อย และจากค่ายเสือดาวมา ๓ คน จากแก้ว ก้อย แกม กบ และกร ในการจัดทีมนั้น                     บุคคลในคู่ต่อไปนี้จะไม่ถูกเลือกไว้ในทีมเดียวกัน
ติ๊ก – กร
แก้ว – กบ
ก้อย – กร
๗๓. ถ้าเลือกติ๊กเข้าทีมแล้ว ใครที่จะต้องถูกเลือกเข้าทีมอย่างแน่นอน
ก. ตุ้ม                                ข. ต๋อย
ค. ก้อย                                ง. แก้ว
๗๔.ถ้าต๋อยไม่ถูกเลือกเข้าทีม ใครที่จะไม่ได้รับให้เลือกเข้าทีม
ก. กร                                ข. แก้ว
ค. ก้อย                                ง. แกม
๗๕. ในการเลือกแต่ละครั้ง ใครที่จะได้รับเลือกเข้าทีมทุกครั้ง
ก. ติ๊ก                                    ข. ต๋อย
ค. แก้ว                                    ง. แกม
๗๖. ถ้ากรถูกเลือกให้เข้าทีม ใครต่อไปนี้ที่จะได้รับคัดเลือกอย่างแน่นอน
ก. ตุ้ม – ติ๊ก                            ข. ตุ้ม – ต๋อย
ค. ติ๊ก – ต๋อย                        ง. แก้ว – แกม
••
แก้ว  ก้อย  กุ้ง  เป็นพี่น้องกันได้ ทั้ง ๓ คนมีงานอดิเรกไม่เหมือนกัน คือ ทำอาหาร เล่นกีฬา และ ฟังเพลงโดยก้อยชอบฟังเพลง พี่คนโตไม่ชอบเล่นกีฬา คนกลางชอบทำอาหาร แก้วเป็นพี่ของก้อย
๗๗.ในครอบครัวนี้ใครเป็นพี่คนโต
ก. แก้ว                                    ข. ก้อน
ค. กุ้ง                                    ง. สรุปไม่ได้
๗๘. ในวันหยุด กุ้งน่าจะทำกิจกรรมใดมากที่สุด
ก. ดูละครเวที                    ข. ซื้ออุปกรณ์ทำขนม
ค. ฝึกซ้อมร้องเพลง                    ง. ดูถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอล

•
นก ปลา ไก่ และกุ้งอยู่ห้องเดี่ยวกัน นกได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำกว่าปลา ปลาต่ำกว่ากุ้ง              ส่วนไก่ได้คะแนนสูงสุด ปลาได้คะแนนวิชาฟิสิกส์ต่ำกว่านกและไก่ ไก่ได้คะแนนฟิสิกส์ต่ำกว่ากุ้ง ปลาอ่อนวิชาชีวะกว่าไก่ ไก่ได้คะแนนวิชาชีวะสูงกว่ากุ้ง แต่ต่ำกว่านก นกสอบตกวิชาชีวะ มีคนตกวิชาคณิตศาสตร์           ๒ คน มีคนตกวิชาฟิสิกส์ ๑ คน
๗๙. วิชาใดที่มีคนตกมากที่สุด
ก. คณิตศาสตร์                        ข. ชีววิทยา
ค. ฟิสิกส์                            ง. ยังสรุปไม่ได้
๘๐.คนใดเรียนอ่อนที่สุดใน ๔ คนนี้
ก. นก                                    ข. ปลา
ค. ไก่                                    ง. กุ้ง

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ เพื่อตอบคำถามข้อ ๘๑
ครอบรัวของฉันมีสมาชิกหลายคน พ่อมีลูก ๒ คน
ต้นเป็นน้องของพ่อ ปานเป็นลูกของต้น ปูนเป็นพี่ของปานแต่ไม่ใช่ลูกของต้น                         แป้งเป็นหลานของพ่อ  ปาน และปูน ต่อเป็นน้องของปานและเป็นลูกของพ่อ ฉันเป็นพี่คนโต
๘๑.ฉันคือใคร
ก. แป้ง                                ข. ปูน
ค. ปาน                                ง. ข้อมูลไม่เพียงพอ
๘๒. แป้งเป็นลูกของใคร
ก. ต่อ                                    ข. ต้น
ค. ปูน                                    ง. ปาน
••
ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง มีการจับฉลากหาผู้โชคดีรับรางวัลเป็นเสื้อยืด ๔ ตัว ที่ต่างขนาดและสีกันโดยมีขนาดและสีดังนี้ ขนาด S M L และ XL สีขาว เหลือง เขียว และแดง ผู้ที่ได้รางวัล ๔ คน ได้แก่ แก้วได้เสื้อตัวเล็กสุดสีเหลือง ก้อยได้เสื้อเบอร์ XL สีแดง เกดได้เสื้อเบอร์ M สีเขียว
๘๓. กิ่งได้เสื้อตัวใด
ก. เสื้อสีเหลือง เบอร์ S                ข. เสื้อสีขาว เบอร์ S
ค. เสื้อสีขาว เบอร์ L                ง. เสื้อสีเหลือง เบอร์ L
๘๔. ถ้าทั้ง ๔ คน  ใส่เสื้อขนาดต่างกัน แก้วและเกดได้เสื้อตัวเล็กไป กิ่งได้เสื้อขนาดพอดีตัว
ก้อยได้เสื้อตัวใหญ่เกินไป ขนาดเสื้อของแก้ว ก้อย เกด ควรจะเป็นเสื้อเบอร์ใด
ก. XL M S                                ข. XL S M
ค. M S XL                                ง. M XL S
••
หนังสือ ๑๐ เล่ม มีผู้เขียน ๕ คน  A เขียน ๔ เล่ม B และ C เขียนคนละ ๒ เล่ม D และ E เขียนคนละ ๑ เล่ม ถ้าให้อ่านหนังสือวันละ ๒ เล่ม ติดต่อกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
– แต่ละวันจะอ่านหนังสือที่เขียนโดยคนเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นวันพุธจะอ่านหนังสือที่ A เขียนซ้ำกันได้
– จะอ่านหนังสือที่เขียนโดย A และ B ในวันเดียวกันไม่ได้
– หนังสือที่ E เขียนต้องอ่านในวันศุกร์เท่านั้น
๘๕. ถ้าวันจันทร์อ่านหนังสือที่ A และ D เขียนและวันอังคารอ่านของ A  และ C
วันศุกร์จะต้องอ่านหนังสือของใคร
ก. A และ E                            ข. B และ C
ค. B และ E                            ง. C และ E
๘๖. ถ้าวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี อ่านหนังสือที่เขียนโดย A แล้ว ข้อใดเป็นจริงตามเงื่อนไข
ก. ต้องอ่านหนังสือของ B เฉพาะวันจันทร์และศุกร์เท่านั้น
ข. ต้องอ่านหนังสือของ C เฉพาะวันจันทร์หรืออังคารเท่านั้น
ค. ต้องอ่านหนังเสือของ D เฉพาะวันจันทร์และอังคารเท่านั้น
ง. ต้องอ่านหนังสือของ E เฉพาะวันศุกร์หรือพฤหัสบดีเท่านั้น
••
บ้านหลังหนึ่งเป็นตึกแถว ๖ ชั้น แต่ละชั้นมี ๒ ห้อง ห้องหนึ่งจะอยู่ได้ไม่เกิน ๒ คน มีห้องเก็บของ ๒ ห้อง บางห้องไม่มีคนอยู่ มีคนอยู่ในบ้านหลังนี้รวม ๑๒ คน คือ
ใหญ่ เล็ก น้อย นิด หนึ่ง หน่อย ต๋อย ต้น ตาล ต่อ แดง ดำ มีเงื่อนไขในการอยู่อาศัยดังนี้
– ต้นอยู่ห้องเดียวกับตาลบนชั้นที่สูงกว่าดำ ๒ ชั้น และสูงกว่าต๋อย ๑ ชั้น
– ดำและหน่อยอยู่ห้องเดี่ยว และชั้นที่ ๒ คนนี้อยู่มีห้องเก็บของ
– ห้องเก็บของอยู่ที่ชั้น ๓ และ ชั้น ๖
– ห้องของหนึ่งกับนิดอยู่ต่ำกว่าหน่อย ๒ ชั้น และอยู่สูงกว่าเล็กซึ่งอยู่กับต่อ ๒ ชั้น
– แดงอยู่กับน้อยและอยู่ชั้นต่ำกว่าห้องของเล็ก ๑ ชั้น
๘๗. ดำอยู่ชั้นที่เท่าไร
ก. ชั้นที่ ๓                                 ข. ชั้นที่ ๔
ค. ชั้นที่ ๕                                ง. ชั้นที่ ๖
๘๘. ข้อใดเรียงลำดับจากห้องที่อยู่ชั้นต่ำสุดถึงชั้นสูงสุด
ก. น้อย  ต่อ  นิด  ดำ  หน่อย  ตาล    ข. เล็ก  ต้น  หน่อย  ต่อ  น้อย  ดำ
ค. แดง  เล็ก  ดำ  ต๋อย  ตาล  หน่อย    ง. หน่อย  ต๋อย  ต้น  เล็ก  แดง  ต่อ
๘๙. ถ้าห้องของใหญ่อยู่ชั้นเดียวกับแดงและน้อย ชั้นใดจะมีห้องว่าง
ก. ชั้นที่ ๑ กับ ๓                        ข. ชั้นที่ ๒ กับ ๕
ค. ชั้นที่ ๓ กับ ๖                         ง. ชั้นที่ ๔ กับ ๑
จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ เพื่อตอบคำถามข้อ ๙๐–๙๑
นัดดาต้องเรียนหนังสือตามปกติในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และ
– ต้องเรียนดนตรีไทยทุกวันจันทร์ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
– ต้องซ้อมกีฬาในวันอังคาร เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.
– ต้องเรียนศิลปะในวันพุธ เวลา ๑๖.๓๐ -๑๗.๓๐ น.
–  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ๒ ชั่วโมง ในวันพฤหัสบดีทันทีหลังเลิกเรียนตามปกติ
-ต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ครึ่งชั่วโมงในวันศุกร์หลังเลิกเรียนตามปกติไปแล้ว
๕๐ นาที

๙๐. วันใดที่นัดดาจะสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที ก่อนที่จะทำ
กิจกรรมตามที่วางแผนไว้โดยไม่ต้องเสียเวลาคอย
ก. วันอังคาร                        ข. วันพุธ
ค. วันพฤหัสบดี                        ง. วันศุกร์
๙๑. ถ้านัดดาอยากจะเปลี่ยนเวลาเรียนดนตรีไปไว้วันอื่น โดยไม่กระทบกับเวลาเลิกเรียน
ในวันนั้น ควรเปลี่ยนเป็นวันใด
ก. วันอังคาร                        ข. วันพุธ
ค. วันพฤหัสบดี                        ง. วันศุกร์
••
เลขานุการของผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่ง จะต้องจัดตารางนัดหมายการพบแขกของผู้จัดการในสัปดาห์นี้(จันทร์ – ศุกร์) ซึ่งจะต้องพบกับแขก ๗ คน คือ ก,ข,ค,ง,จ,ฉ, และ ช โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
-จะต้องพบ ๒ คน ในวันพฤหัสบดี และต้องพบในวันอื่น ๆ อย่างน้อยวันละ ๑ คน
-ต้องจัดให้พบ ข และ จ ในวันเดียวกัน
-ต้องให้ ก เข้าพบในวันจันทร์
-ค  ไม่สามารถมาพบได้ในวันศุกร์
-ช  มีเวลาว่างมาพบได้เฉพาะวันพฤหัสบดีเท่านั้น
๙๒. รายการในข้อใดที่ไม่สามารถจัดคู่กันได้
ก. ฉ และ ค ในวันอังคาร                ข. ค และ ง ในวันพฤหัสบดี
ค. ก และ ง ในวันจันทร์                ง. ข และ จ ในวันศุกร์
๙๓.ถ้าจัดให้ ข และ จ เข้าพบในวันอังคาร ตารางนัดหมายที่เป็นไปได้สำหรับวันพฤหัสบดีมีได้กี่วิธี
ก. ๑                                    ข. ๒
ค. ๓                                    ง. ๔
••
-กล่องใบหนึ่ง แต่ละด้านมีสีต่างกัน คือ ดำ น้ำเงิน น้ำตาล เขียว แดง และขาว
-ด้านสีแดงอยู่ตรงข้ามกับด้านสีดำ
-ด้านสีเขียวอยู่ระหว่างด้านสีแดงและสีดำ
-ด้านสีน้ำเงินอยู่ชิดกับด้านสีขาว
-ด้านสีน้ำตาลอยู่ชิดกับด้านสีน้ำเงิน
-ด้านสีแดงอยู่ที่ด้านล่างของกล่อง
๙๔. ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับสีน้ำตาลคือสีอะไร
ก. ขาว                                ข. เขียว
ค. น้ำเงิน                                ง. แดง
๙๕. ด้านทั้ง ๔ ที่อยู่ชิดกับด้านสีเขียวคือสีอะไร
ก. น้ำเงิน  น้ำตาล  ขาว  แดง            ข. ดำ  น้ำเงิน  น้ำตาล  ขาว
ค. ดำ  น้ำเงิน  แดง  ขาว                ง. ดำ  น้ำตาล  แดง  ขาว
••
บ้านของแดงหันหน้าบ้านไปทางทิศเหนือติดถนนใหญ่ ปลูกต้นมะม่วงต้นใหญ่ห่างจากตัวบ้าน           ๑๐ เมตร ไว้เพื่อบังแสงอาทิตย์ในช่วงเช้า ด้านหลังบ้านมีต้นมะกรูอยู่ห่างจากต้นมะม่วงไปทางทิศใต้               ๒๐ เมตร ระหว่างต้นมะม่วงและต้นมะกรูดมีต้นมะนาวอยู่ตรงกลาง มีต้นมะยมอยู่ห่างจากต้นมะนาวไป ทางทิศตะวันตก ๒๐ เมตร มีสวนครัวอยู่ระหว่างต้นมะนาวกับต้นมะยม
๙๖. ต้นมะยมอยู่ทางทิศใดของตัวบ้าน
ก. ทิศใต้                    ข. ทิศตะวันตก
ค. ทิศตะวันตกเฉียงใต้                ง. ทิศตะวันออกเฉียงใต้
๙๗. ถ้าต้องการปลูกต้นมะขามให้ห่างจากต้นมะกรูดและสวนครัวเป็นระยะทางเท่า ๆ กัน
จะต้องปลูกต้นมะขามที่ตำแหน่งใดของบ้าน
ก. ๑๐ เมตร ทางทิศเหนือ            ข. ๑๕ เมตร ทางทิศตะวันออก
ค. ๒๐ เมตร ทางทิศใต้                ง. ๒๕ เมตร ทางทิศตะวันตก
••
การเดินทางไปทำงานของคน ๕ คน ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสภาพภูมิอากาศโดยแต่ละคนมีวิธีเดินทางโดยรถยนต์ หรือเดิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
-ก ขับรถยนต์ไปทำงานเฉพาะวันที่มีฝนตก หรือหิมะตก
-ข ขับรถยนต์ไปทำงานเฉพาะวันอากาศเย็น และวันหิมะตก
-ค ไปกับ ก หรือ ข ในวันที่ ก หรือ ข ขับรถยนต์ไปทำงาน
-ง ขับรถยนต์ไปทำงานในวันที่ ก หรือ ข เดินไปทำงาน
-จ ขับรถยนต์ไปทำงานในวันอากาศเย็น และวันอบอุ่น
๙๘. วันที่มีสภาพอากาศอย่างไรที่มีคนไปทำงานโดยรถยนต์มากที่สุด
ก. ฝนตก                                ข. หิมะตก
ค. แดดจัด                                ง. อากาศเย็น
๙๙. คนที่ไปทำงานโดยรถยนต์ในสภาพอากาศต่าง ๆ มากที่สุด ๒ อันดับแรกตามลำดับคือข้อใด
ก. ง,ข                                    ข. ง,ค
ค. ค,ง                                    ง. ง,ก

••
อาคารจอดรถ ๔ ชั้น มีการอนุญาตให้รถชนิดต่าง ๆ จอดได้ดังนี้
-ห้ามรถจิ๊บจอดชั้นเดียวกับรถกระบะ
-ให้เฉพาะรถเก๋ง กระบะ บรรทุก และมอเตอร์ไซค์จอดชั้น ๑ ได้
-รถแวนจอดได้ทุกชั้นที่รถบรรทุกไม่ได้จอด
-ให้มอเตอร์ไซค์จอดชั้น ๑ และ ๓ รถกระบะจอดชั้น ๔ อีกหนึ่งชั้น และรถเก๋งจอดได้ทุกชั้น
๑๐๐. ข้อใดมีจำนวนรถจอดมากที่สุด ถ้าแต่ละชั้นมีชนิดของรถที่สวามารถจอดได้ชนิดละเท่า ๆ กัน
ก. ชั้น ๑ รวมกับ ชั้น ๓                ข. ชั้น ๑ รวมกับชั้น ๒
ค. ชั้น ๔ รวมกับชั้น ๓                ง. ชั้น ๒ รวมกับชั้น ๓

 

เสนอความคิดเห็นต่อสิ่งนี้

ความคิดเห็น