องค์ประกอบที่ต้องมีในสัญญายืมเงินส่วนบุคคล และสำคัญอย่างไร2567/2024

สัญญายืมเงินส่วนบุคคล หรือใบสัญญายืมเงิน ที่จำเป็นต้องมีหากมีการเริ่มต้นยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ดดยในสัญญาไม่ได้มีแบบตายตัว แต่สามารถจะร่างสัญญายืมเงินได้เอง เพียงแต่จะต้องมีรายละเอียด และองค์ประกอบต่าง ๆ ในสัญญาอย่างครบถ้วน และถูกต้อง รวมทั้งจะต้องเป็นไปตามที่ตกลงเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ให้กู้ และ ผู้กู้ จึงจะมีการเซ็นลงลายมือชื่อ

องค์ประกอบสัญญายืมเงินส่วนบุคคล ที่สำคัญในการร่างสัญญายืมเงิน 2567/2024

สัญญายืมเงินส่วนบุคคลมีความสำคัญอย่างไร 

ในกรณีที่มีการกู้ยืมเงิน ไม่ว่าจะระหว่างบุคคล หรือบุคคลกับสถาบันการเงิน ซึ่งวงเงินยืม หรือกู้ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป จำเป็นจะต้องมีสัญญายืมเงินส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในภายหลังถึงแม้ว่าจะเชื่อใจกัน อย่างการยืมเงินเพื่อน ซึ่งไม่มีใครสามารถจะคาดเดาอนาคตได้ โดยถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเร่งรีบอย่างไรก็ตาม

สัญญายืมเงินส่วนบุคคลกับองค์ประกอบสัญญายืมเงินที่ต้องมีให้ครบ

หนังสือสัญญาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม จะเป็นแบบพิมพ์ หรือเป็นเล่มสำเร็จรูปที่มีขายอยู่ตามร้านขายเครื่องเขียนต่าง ๆ หรือจะเป็นการร่างสัญญายืมเงินขึ้นเองก็ตาม สิ่งที่จะต้องมีในสัญญา จะต้องมีดังนี้ ซึ่งถ้าหากไม่ครบ อาจจะเป็นสัญญาที่ไม่สมบูรณ์

  1. วันที่ทำสัญญายืมเงินส่วนบุคคลจะต้องระบุอย่างชัดเจน 
  2. จะต้องระบุชื่อ ผู้กู้และ ชื่อของผู้ให้กู้ ให้ถูกต้องและชัดเจน 
  3. จำนวนเงินที่ให้กู้ ทั้งที่เป็นตัวเลขและเป็นตัวหนังสือระบุอย่างชัดเจน 
  4. วิธีการชำระเงินคืน กำหนดการและระยะเวลาในการคืนให้ระบุอย่างชัดเจน 
  5. ต้องมีการระบุอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนหรือต่อปี
  6. จะต้องมีลายเซ็นกำกับของผู้กู้และของผู้ให้กู้ เป็นการยินยอมและรับรู้ร่วมกัน เธอเป็น สัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมาย

ความสำคัญของการเซ็นสัญญายืมเงินส่วนบุคคลจะต้องมีการตรวจสอบหรือเช็ครายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาให้ถูกต้อง โดยเฉพาะ ตัวเลขจำนวนเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยต่อเดือนหรือต่อปี  หรือถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดอาจจะให้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยเพื่อป้องกันการปลอมแปลงลายเซ็นของผู้กู้และผู้ให้กู้อีกด้วย 

ต้องการใช้เงินด่วน กู้เงินด่วนออนไลน์ จะทำสัญญายืมเงินส่วนบุคคลอย่างไร

จากการยืมเงินหรือว่ากู้เงิน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ หรือว่าจะเป็นผ่านทางแชท ซึ่งไม่ได้มีการร่างสัญญายืมเงินให้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้นข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในแชท ที่เป็นข้อตกลงกันระหว่างของผู้กู้และผู้ให้กู้ สามารถที่จะใช้เป็นสัญญายืมเงินส่วนบุคคลได้ รวมไปถึงสลิปการโอนเงิน ที่มีชื่อของผู้กู้ 

และในอีกวิธีหนึ่งให้ผู้ให้กู้แจ้งหนังสือไปให้ทางผู้กู้ตอบรับเรื่องการชำระเงินคืน หากมีการตอบรับหรือปฏิเสธที่จะชำระเงินกู้ หรือมีการขอเลื่อนขับไปเรื่อย ๆ เอกสารหรือนำหนังสือฉบับนี้สามารถที่จะนำไปใช้เป็นสัญญาเงินกู้ได้อีก