การตรวจสอบสิทธิประกันสังคม กรณีว่างงานและเจ็บป่วย กับการส่งเงินสมทบ 2567/2024

การตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของผู้ประกันตน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา 33  หรือสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา 39 เพื่อเป็นประโยชน์ของตนเอง และบุคคลรอบข้างซึ่งสามารถจะเช็คสิทธิ์ผ่านแอพ หรือผ่านเว็บของสำนักงานประกันสังคมได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน รวมทั้งการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ต่าง ๆ เช่นกรณีว่างงาน  

การตรวจสอบสิทธิประกันสังคมและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ประกันสังคม 2567/2024

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมกับประกันสังคมคืออะไร

เป็นสิทธิ์สวัสดิการของผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างบริษัทต่าง ๆ รวมทั้งผู้กระกันตนที่สมัครใจ ซึ่งจะมีสิทธิ์ได้ตามมาตราของผู้ประกันตน โดยจะสามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคม และเช็คเงินสมทบต่อเดือนได้ ซึ่งจำนวนเงินสมทบสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ที่จะต้องจ่ายต่อเดือนจะหักออก 5% จากเงินเดือนของผู้ประกันตน และอีก 5% จากบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำงานอยู่

สำหรับสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 ที่จะต้องจ่ายเงินสมทบต่อเดือน โดยให้มีการคิดอยู่ที่ 9% จากยอดเงิน 4,800 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นความสมัครใจในการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งจะมีวิธีการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมเช่นเดียวกับมาตรา 33

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม กับประกันสังคมเริ่มใช้เมื่อไหร่ กรณีเจ็บป่วย

มักจะเป็นคำถามที่เจอบ่อย ๆ สำหรับผู้ที่เริ่มเป็นผู้ประกันตน ทั้ง มาตรา 33 และมาตรา 39 คือจะต้องให้มีการส่งเงินสมทบไปแล้วอย่างน้อย 3 เดือน โดยสามารถจะตรวจสอบสิทธิประกันสังคมได้ว่าครบกำหนดและสามารถใช้สิทธิ์ได้จากโรงพยาบาลที่ได้ทำการเลือกไว้ได้หรือไม่ ซึ่งหากเข้าใช้บริการในโรงพยาบาลที่ได้เลือกไว้แล้ว จะไม่ต้องเสียค่ารักษาเอง

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม กับสิทธิประกันสังคมว่างงาน ใช้ได้เมื่อไร

กรณีว่างงานไม่ว่าจะเป็นการลาออกเอง หรือจากการถูกเลิกจ้าง หรือรวมไปถึงการหมดสัญญาจ้าง จะได้รับสิทธิกระกันสังคมว่างงานได้ กรณีที่มีการส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาแล้วมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป โดยจะต้องมีการขึ้นทะเบียนคนว่างงาน ซึ่งจำต้องทำการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว และเงินชดเชยที่จะได้จะแบ่งออกเป็น 3 กรณีดังนี้ 

  1. กรณีว่างงานจากการลาออก จะได้รับสิทธิ์ประกันสังคมอยู่ที่ 45 เปอร์เซ็นต์ขอเงินเดือนและ จะได้ไม่เกิน 90 วัน 
  2. กรณีที่ถูกเลิกจ้าง จะได้เงินชดเชยตามสิทธิ์ประกันสังคมอยู่ที่ 70 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน และจะได้ไม่เกิน 200 วัน ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคมออนไลน์ได้แล้วในปัจจุบัน 
  3. กรณีที่นายจ้างปิดกิจการชั่วคราวหรือให้ลูกจ้างหยุดงานชั่วคราวตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป ผู้ประกันตนจะได้เงินชดเชยตามสิทธิ์ประกันสังคมอยู่ที่ 62 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนและจะได้ไม่เกิน 90 วัน 

สำหรับผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิประกันสังคมว่างงาน จะต้องมีการรายงานตัว ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้งตามกำหนดการโดยจะต้องรายงานตัวให้ตรงตามเวลา และสามารถแจ้งรายงานตัวผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานสำหรับผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างหรือหมดสัญญาจ้างจะต้องมีการรายงานตัวเป็นจำนวน 6 ครั้ง และสำหรับผู้ประกันตนที่ลาออกเองจะต้องมีการรายงานตัวเป็นจำนวน 3 ครั้ง เพื่อใช้ในการประกอบการรับเงินชดเชยในแต่ละเดือน ซึ่งสามารถจะตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคม วันที่จะได้รับเงินและจำนวนเงินได้