คอมพิวเตอร์1

กำหนดการสอน

กลุ่มสาระ: การงานอาชีพและเทคโนโลยี    รายวิชา: คอมพิวเตอร์1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เวลาเรียน: 40 ชั่วโมง(1 ปีการศึกษา)

 

ภาคเรียนที่ 1

ข้อตกลงก่อนเรียน    (1 ชั่วโมง)
หน่วยที่ 1 ข้อมูล

ความหมายของข้อมูล    (1 ชั่วโมง)
อวัยวะที่ใช้รับรู้ข้อมูล    (1 ชั่วโมง)
การรับรู้ข้อมูล    (1 ชั่วโมง)
ประเภทของข้อมูล    (1 ชั่วโมง)
แหล่งของข้อมูล    (1 ชั่วโมง)
ประโยชน์ของข้อมูล    (1 ชั่วโมง)
การเก็บรวบรวมข้อมูล    (2 ชั่วโมง)

 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ (1 ชั่วโมง)

 

 

หน่วยที่ 2 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์    (3 ชั่วโมง)
ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ    (2 ชั่วโมง)

 

 

 

หน่วยที่ 3 รู้จักคอมพิวเตอร์  

มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ    (1 ชั่วโมง)
รู้จัก CPU (เครื่องของคอมพิวเตอร์)    (1 ชั่วโมง)
รู้จักจอแสดงผลคอมพิวเตอร์    (1 ชั่วโมง)
รู้จักแผงแป้นอักขระและเมาส์    (1 ชั่วโมง)

 

 

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1    (1 ชั่วโมง)

 

 

 

ภาคเรียนที่ 2

ข้อตกลงก่อนเรียน    (1 ชั่วโมง)
หน่วยที่ 4 อุปกรณ์รับเข้า และส่งออก 

คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร    (1 ชั่วโมง)
หน่วยรับข้อมูลเข้าของคอมพิวเตอร์    (1 ชั่วโมง)
หน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์    (1 ชั่วโมง)
หลักการใช้เมาส์    (2 ชั่วโมง)
อันตรายจากไฟฟ้า    (1 ชั่วโมง)
วิธีการเปิดและปิดเครื่อง    (2 ชั่วโมง)

 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2    (1 ชั่วโมง)

 

 

หน่วยที่ 5 การใช้เมาส์    

ฝึกการควบคุมเมาส์ด้วยโปรแกรม Paint    (2 ชั่วโมง)
การใช้เครื่องมือในการขีดเส้น    (2 ชั่วโมง)
การใช้เครื่องมือในการระบายสี    (2 ชั่วโมง)
การบันทึกงาน    (1 ชั่วโมง)
การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการทำงาน    (2 ชั่วโมง)

 

 

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2    (1 ชั่วโมง)

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ คลิก