คอมพิวเตอร์2

กำหนดการสอน

กลุ่มสาระ: การงานอาชีพและเทคโนโลยี    รายวิชา: คอมพิวเตอร์2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เวลาเรียน: 40 ชั่วโมง(1 ปีการศึกษา)

 

ภาคเรียนที่ 1

ข้อตกลงก่อนเรียน (1 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 1 ข้อมูล


แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (1 ชั่วโมง)

การรักษาแหล่งข้อมูล (1 ชั่วโมง)

การเก็บรักษาข้อมูล (4 ชั่วโมง)

 

 

 

หน่วยที่ 2 คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร


การทำงานของคอมพิวเตอร์ (2 ชั่วโมง)

 

 

 

 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 (1 ชั่วโมง)

 

 

หน่วยที่ 2 คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร (ต่อ)


หน่วยรับเข้าข้อมูล (1 ชั่วโมง)

หน่วยประมวลผลข้อมูล (1 ชั่วโมง)

หน่วยแสดงผลข้อมูล (1 ชั่วโมง)

 

 

 

หน่วยที่ 3 ฮาร์ดแวร์


ความหมายของฮาร์ดแวร์ (2 ชั่วโมง)

หน้าที่ของฮาร์ดแวร์ (4 ชั่วโมง)

 

 

 

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 (1 ชั่วโมง)

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 2

ข้อตกลงก่อนเรียน (1 ชั่วโมง)

 

หน่วยที่ 4 โปรแกรม WordPad


เรียนรู้การพิมพ์งานเอกสาร (2 ชั่วโมง)

รู้จักโปรแกรม WordPad (4 ชั่วโมง)

การเซฟงาน และการค้นหางานที่เซฟ (2 ชั่วโมง)

 

 

 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 (1 ชั่วโมง)

 

 

หน่วยที่ 5 นำเสนองาน

ลงมือพิมพ์งานเอกสาร (4 ชั่วโมง)

ตรวจสอบ และให้คำแนะนำ (3 ชั่วโมง)

แก้ไขงานพิมพ์ (2 ชั่วโมง)

 

 

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 (1 ชั่วโมง)

 

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ คลิก