คอมพิวเตอร์3

กำหนดการสอน

กลุ่มสาระ: การงานอาชีพและเทคโนโลยี    รายวิชา: คอมพิวเตอร์3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เวลาเรียน: 40 ชั่วโมง(1ปีการศึกษา)

ภาคเรียนที่ 1

ข้อตกลงก่อนเรียน    (1 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 1 ข้อมูล  

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล   (2 ชั่วโมง)
วิธีการนำเสนอข้อมูล    (2 ชั่วโมง)

 

 


หน่วยที่ 2 การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์    (1 ชั่วโมง)
การดูแลรักษาโทรทัศน์    (1 ชั่วโมง)
การดูแลรักษากล้องดิจิตอล    (1 ชั่วโมง)
การดูแลรักษาโทรศัพท์    (1 ชั่วโมง)

 

 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1    (1 ชั่วโมง)

 

 

หน่วยที่ 3 ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ    

ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ   (2 ชั่วโมง)

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 4 รู้จักคอมพิวเตอร์   

การทำงานของคอมพิวเตอร์    (2 ชั่วโมง)
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์    (2 ชั่วโมง)
การเปิดและปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี    (3 ชั่วโมง)

 

 

 

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1    (1 ชั่วโมง)

 

 

 

ภาคเรียนที่ 2

ข้อตกลงก่อนเรียน    (1 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 5 โฟลเดอร์ และไฟล์


ทำความเข้าใจการใช้งานโปรแกรม My Computer    (1 ชั่วโมง)
การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ และการจัดการ    (1 ชั่วโมง)

 

 

 

 

หน่วยที่ 6 โปรแกรมจัดการเอกสาร

รู้จักโปรแกรมจัดการเอกสาร    (2 ชั่วโมง)
เครื่องมือที่สำคัญของโปรแกรมจัดการเอกสาร    (2 ชั่วโมง)
การพิมพ์ คัดลอก วาง และลบข้อความในเอกสาร    (2 ชั่วโมง)

 

 

 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2    (1 ชั่วโมง)

 

 

 

หน่วยที่ 7 การสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต


รู้จัก Search engine    (2 ชั่วโมง)
Google คืออะไร    (2 ชั่วโมง)
รู้จัก Key Word     (2 ชั่วโมง)
ลงมือค้นหาข้อมูลและการคัดลอกข้อมูล     (3 ชั่วโมง)

 

 

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2    (1 ชั่วโมง)

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ คลิก