คอมพิวเตอร์4

กำหนดการสอน

กลุ่มสาระ: การงานอาชีพและเทคโนโลยี    รายวิชา: คอมพิวเตอร์4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เวลาเรียน: 40 ชั่วโมง(1 ปีการศึกษา)

ภาคเรียนที่ 1

 

หน่วยที่ 1 เรื่อง เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Paint

paintsการเรียกใช้งานโปรแกรม Paint (2 ชั่วโมง)

การใช้เครื่องมือในการขีดเส้นในโปรแกรม Paint (2 ชั่วโมง)

การใช้เครื่องมือในการระบายสีในโปรแกรม Paint (2 ชั่วโมง)

การบันทึกงานในโปรแกรม Paint (2 ชั่วโมง)

 

 

หน่วยที่ 2 เรื่อง รู้จักเว็บเบราเซอร์ (Webbrowser)

2-2-1รู้จักอินเทอร์เน็ตและเว็บเบราเซอร์ (2 ชั่วโมง)

รู้จักเว็บเบราเซอร์ที่น่าสนใจ (1 ชั่วโมง)

การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer : IE (2 ชั่วโมง)

 

 

หน่วยที่ 3 เรื่อง รู้จักเสิร์ชเอนจิน (Search engine)

keyword-researchรู้จัก Search engine (2 ชั่วโมง)

Google คืออะไร (1 ชั่วโมง)

รู้จัก Key Word (1 ชั่วโมง)

 

 

หน่วยที่ 4 เรื่อง รู้จักโซเซียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)

facebookรู้จักโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) (2 ชั่วโมง)

ข้อดี ข้อเสีย ของโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) (2 ชั่วโมง)

การสมัครเข้าใช้งาน Facebook (3 ชั่วโมง)

 

 

 

ภาคเรียนที่ 2

 

หน่วยที่ 5 เรื่อง รู้จักเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้

รู้จั4-1-2-krui3กเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ (1 ชั่วโมง)

 

 

 

 

หน่วยที่ 6 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word)

Microsoft-Wordเริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (1 ชั่วโมง)

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมและการใช้งานเครื่องมือต่างๆ (2 ชั่วโมง)

การพิมพ์ข้อความและการตกแต่งข้อความ (1 ชั่วโมง)

การบันทึกเอกสารและการเก็บบันทึกเอกสารเป็นชื่อไฟล์อื่น (2 ชั่วโมง)

การเปิดแฟ้มงานใหม่และเปิดแฟ้มงานใน disk (2 ชั่วโมง)

การเลือกช่วงข้อมูลในเอกสาร (1 ชั่วโมง)

การใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยและลำดับเลข (1 ชั่วโมง)

การสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์ (2 ชั่วโมง)

การแทรกรูปภาพและการจัดการกับรูปภาพ (2 ชั่วโมง)

การสร้างตาราง (Table) (1 ชั่วโมง)

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ คลิก