คอมพิวเตอร์5

กำหนดการสอน

กลุ่มสาระ: การงานอาชีพและเทคโนโลยี    รายวิชา: คอมพิวเตอร์1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เวลาเรียน: 40 ชั่วโมง(1ปีการศึกษา)

 

ภาคเรียนที่ 1

 

หน่วยที่ 1 เรื่อง เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

1-2-1เริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word (2 ชั่วโมง)

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมและการใช้งานเครื่องมือต่างๆ (2 ชั่วโมง)

การพิมพ์ข้อความและการตกแต่งข้อความ (2 ชั่วโมง)

การบันทึกเอกสารและการเก็บบันทึกเอกสารเป็นชื่อไฟล์อื่น (2 ชั่วโมง)

การปิดแฟ้มงานเอกสาร (2 ชั่วโมง)

การเปิดแฟ้มงานใหม่และเปิดแฟ้มงานใน disk (2 ชั่วโมง)

 

 

 

หน่วยที่ 2 เรื่อง การจัดรูปแบบ

3-1-2การเลือกช่วงข้อมูลในเอกสาร (2 ชั่วโมง)

การเลื่อนตำแหน่งในเอกสาร (2 ชั่วโมง)

การจัดย่อหน้าเอกสาร (Paragraph) (2 ชั่วโมง)

การใช้งานแท็ป (2 ชั่วโมง)

 

ภาคเรียนที่ 2

 

หน่วยที่ 2 เรื่อง การจัดรูปแบบ (ต่อ)

การใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยและลำดับเลข (2 ชั่วโมง)

การสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์ (2 ชั่วโมง)

 

 

หน่วยที่ 3 เรื่อง การแทรก

3-2-2การแทรกรูปภาพและการจัดการกับรูปภาพ (2 ชั่วโมง)

การสร้างแผนภูมิ (Chart) (2 ชั่วโมง)

การสร้างตาราง (Table) (2 ชั่วโมง)

การสร้างสูตรหรือสมการ (2 ชั่วโมง)

การสร้างจดหมายเวียน (2 ชั่วโมง)

 

 

หน่วยที่ 4 เรื่อง การประยุกต์เพื่อใช้ในงานอาชีพ

การประยุกต์ใช้งาน (6 ชั่วโมง)

 

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ คลิก