คอมพิวเตอร์6

กำหนดการสอน

กลุ่มสาระ: การงานอาชีพและเทคโนโลยี    รายวิชา: คอมพิวเตอร์6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เวลาเรียน: 40 ชั่วโมง(1 ปีการศึกษา)

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยที่ 1 รู้จักโปรแกรมนำเสนองาน

1-2-1เริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint (1 ชั่วโมง)

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม (2 ชั่วโมง)

การสร้างงานนำเสนอใหม่จากแม่แบบและงานนำเสนอเปล่า (3 ชั่วโมง)

การบันทึก ปิดแฟ้ม และการออกจากโปรแกรม (1 ชั่วโมง)

การสร้างและการตกแต่งข้อความ (3 ชั่วโมง)

การสร้าง รูปร่าง (1 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 2 มัลติมีเดียเพื่องานนำเสนอ

2-1-11การถ่ายภาพ (3 ชั่วโมง)

การค้นหารูปภาพในอินเทอร์เน็ต (2 ชั่วโมง)

การแทรกรูปภาพ (Picture/ClipArt) (1 ชั่วโมง)

การถ่ายวิดีโอ (2 ชั่วโมง)

การแทรกวิดีโอ (1 ชั่วโมง)

 

 

 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1

 

หน่วยที่ 3 การกำหนดคุณลักษณะ

3-1-2การกำหนด Effect ให้แต่ละสไลด์ (2 ชั่วโมง)

กำหนดเสียงและความเร็วในขณะเปลี่ยนสไลด์ (1 ชั่วโมง)

ตั้งเวลาการเปลี่ยนสไลด์ (1 ชั่วโมง)

การกำหนด Animation ให้กับข้อความ และวัตถุ (2 ชั่วโมง)

 

 

 

หน่วยที่ 4 เพิ่มลูกเล่น

4-1-3-1การสร้างแผนภูมิและการตกแต่ง (3 ชั่วโมง)

จุดเชื่อมโยง (Hyperlink) (2 ชั่วโมง)

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 5 ประยุกต์เพื่อใช้งาน

การประยุกต์เพื่อการใช้งาน (9 ชั่วโมง)

 

 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2

 

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ คลิก