วิทยาการคำนวณ ม.1

มาตรฐานและตัวชี้วัด

สาระที่  4  เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว4.2 ตัวชี้วัด ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4

 

 

===================== บทเรียน =====================

 

 

หน่วยที่ 1 นามธรรมกับการแก้ปัญหา
บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม

บทที่ 2 ขั้นตอนการแก้ปัญหา

บทที่ 3 รหัสลำลองและผังงาน

บทที่ 4 ภาษาโปรแกรม

 

หน่วยที่ 2 เขียนโปรแกรมเบื้องต้น

บทที่ 5 ภาษาไพทอน

บทที่ 6 การทำงานแบบวนซ้ำและมีทางเลือก

 

 

 

หน่วยที่ 3 จัดการกับข้อมูล

บทที่ 7 ข้อมูล

บทที่ 8 ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล

 

 

 

หน่วยที่ 4 ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

บทที่ 9 ภัยคุกคามจากเทคโนโลยี

บทที่ 10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ