วิทยาการคำนวณ ม.4

มาตรฐานและตัวชี้วัด

สาระที่  4  เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว4.2  ตัวชี้วัด ม.4/1

 

===================== บทเรียน =====================

 

หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ

บทที่ 1 รู้จักอัลกอริทึม
บทที่ 2 การแยกส่วนประกอบและการหารูปแบบ
บทที่ 3 การคิดเชิงนามธรรม

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหา

บทที่ 4 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 5 เงื่อนไขของปัญหาและการออกแบบขั้นตอน
บทที่ 6 การทำซ้ำ
บทที่ 7 การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 3 โครงงานของเรา

บทที่ 8 การกำหนดปัญหา
บทที่ 9 การศึกษาและกำหนดขอบเขต
บทที่ 10 การวางแผนและออกแบบโครงงาน
บทที่ 11 การดำเนินงาน
บทที่ 12 การสรุปและเผยแพร่งาน