วิทยาการคำนวณ ป.1

มาตรฐานและตัวชี้วัด

สาระที่  4  เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว4.2 ตัวชี้วัด ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5

 

 

===================== บทเรียน =====================

 

หน่วยที่ 1 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
บทที่ 1 การแก้ปัญหาคืออะไร
บทที่ 2 วิธีการแก้ปัญหา
บทที่ 3 การเปรียบเทียบ

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 2 การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา
บทที่ 4 การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา
บทที่ 5 การวาดภาพ
บทที่ 6 การใช้สัญลักษณ์

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 3 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
บทที่ 7 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
บทที่ 8 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อการเรียนรู้ code.org

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 4 การใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น
บทที่ 9 การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
บทที่ 10 การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 11 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 12 การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี
บทที่ 13 การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม