บทที่ 6 : A , AN คำนำหน้านาม (Articles)

1. ใช้ a ในคำนามที่มีความหมายเท่ากับหนึ่ง และเป็นคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น

a cat (แมวหนึ่งตัว)

cat

 

a dog (สุนัขหนึ่งตัว)

dog

 

* ใช้ a กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ แต่ออกเสียงเป็นพยัญชนะ เช่น

a university (มหาวิทยาลัย)

a useful book (หนังสือที่มีประโยชน์)

 

 

 

2. ใช้ an  ในคำนามที่มีความหมายเท่ากับหนึ่ง และเป็นคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ (a , e , i , o , u) เช่น

an egg (ไข่หนึ่งฟอง)

egg1

 

an orange (ส้มหนึ่งผล)

orange-04

 

 

 

3. ใช้ a/an กับคำที่มีความหมายว่า “ละ” หรือ “ต่อ” เช่น

fifty baht an hour. (ชั่วโมงละ 50 บาท หรือ 50 บาทต่อชั่วโมง)