การเขียนผังงาน และซูโดโค้ด

พัฒนาอัลกอริทึม

อัลกอริทึม(Algorithm) หมายถึง ขั้นตอนการทำงานที่เป็นลำดับ อัลกอริทึมจะช่วยอธิบายลำดับขั้นตอนที่สอดคล้องกับการทำงานของโปรแกรม ซึ่งอาจจะใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น ผังงาน (Flowchart) และ ซูโดโค้ด (Pseudo code)

 

 

การเขียนผังงานและซูโดโค้ด

มีขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมตามแนวคิดที่ว่า อะไรเป็นข้อมูลเข้า(Input) อะไรเป็นข้อมูลออก (Output) วิธีการประมวลผลที่จะนำมาซึ่งคำตอบ (Process) เช่น ต้องการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร ของนักเรียนจำนวน 30 คน

 • Input คือ คะแนนของนักเรียนแต่ละคน จำนวน 30 คน
 • Process คือ ผลรวมของคะแนนแต่ละคน หารด้วย 50
 • Output คือ ค่าเฉลี่ย

Pseudo Code การอธิบายขั้นตอนการประมวลผลโดยใช้วลีภาษาอังกฤษ ในการแสดงคำอธิบาย หรือกำหนดลำดับการทำงาน

Flowchart การอธิบายขั้นตอนการประมวลผลโดยใช้สัญลักษณ์ในการแสดงความหมาย หรือกำหนดลำดับการทำงาน

 

 

ซูโดโค้ด (Pseudo Code)

ตัวอย่างคำสั่งซูโดโค้ด

sudo1

 

การเขียนซูโดโค้ด

 1. กำหนดค่าให้กับตัวเก็บข้อมูล เช่น x=500 , y=500+1 หรือ z=y เป็นต้น
 2. รับข้อมูล คำสั่งที่ใช้คือ Read หรือ Get เช่น Read x หรือ Get x
 3. แสดงผลข้อมูล คำสั่งที่ใช้คือ Print, Write, Display หรือ Output เช่น Print “ครูไอที”
 4. ปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ + , – , * , / , ( ) เช่น x = (y+2) * 8
 5. เปรียบเทียบและทำการเลือก คำสั่งที่ใช้คือ IF , THEN , ELSE เช่น

IF (x > y) THEN

print “x is grather than y”

ELSE

print “x is less than y”

END IF

 

 

ตัวอย่างการเขียนซูโดโค้ด ต้องการหาเส้นรอบวงของวงกลม

 1. สิ่งที่ต้องการ คือ เส้นรอบวงของวงกลม
 2. ข้อมูลเข้า คือ รัศมีวงกลม ใช้ตัวแปร r
 3. วิธีการประมวลผล คือ 2*(22/7)*r

READ r

Set around = 2*(22/7)*r

Print “The around of circle is “, around

 

 

 

ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)

ผังงาน (Flowchart) คือแผนภาพที่แสดงลำดับขั้นตอนของการทำงานโดยใช้ลูกศรและสัญลักษณ์แบบต่างๆ

 

หลักเกณฑ์ในการเขียนผังงาน

 1. มีทิศทางจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา
 2. หลีกเลี่ยงจุดตัด
 3. เขียนข้อความให้สั้น กะทัดรัดแต่ได้ใจความ

 

ลัญลักษณ์ที่ใช้ในผังงาน

sudo2sudo3sudo4

 

ลักษณะการเขียนผังงาน

 1. ทุกผังงานต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
 2. ทุกสัญลักษณ์ต้องมีลูกศรเชื่อมโยง
 3. เขียนผังงานจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา
 4. ไม่ควรมีเส้นเชื่อมโยงที่ตัดกัน หากจำเป็นต้องตัดกันควรใช้จุดเชื่อมโยง

 

ตัวอย่างผังงาน

flochart1

 

flochart2

 

flochart3

 

 

 

 

แบบฝึกหัด :

 1. ให้นักเรียนเขียนซูโดโค้ดโปรแกรมหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม
 2. ให้นักเรียนเขียน Flowchart โปรแกรมหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้