บทที่ 7 : The คำนำหน้านาม (Articles)

1. ใช้ the กับคำนามชี้เฉพาะทั้ง เอกพจน์และพหูพจน์ เช่น

jame-ji

   He gives me the book. (เขาให้ฉันยืมหนังสือ)

 

   The boy is handsome. (เด็กผู้ชายหน้าตาดี)

 

 

 

 

2. ใช้ the กับคำนามที่มีสิ่งเดียวในโลก เช่น

sun   the earth (โลก)

   the moon (ดวงจันทร์)

   the sky (ท้องฟ้า)

   the sun (ดวงอาทิตย์)

   the universe (จักรวาล)

   the world (โลก)

 

 

3. ใช้ the กับคำนามที่เป็นส่วนของเวลา เช่น

in the morning (ตอนเช้า)

in the afternoon (ตอนบ่าย)

in the evening (ตอนเย็น)

 

 

4. ใช้ the กับสถานที่ที่สำคัญ เช่น

the Yom River (แม่น้ำยม)

 

 

ข้อควรจำ – คำว่า the ถ้าอยู่หน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ(a , e , i , o , u) ให้อ่านออกเสียงว่า “ดิ”  แต่ถ้าอยู่หน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ให้อ่านออกเสียงว่า “เดอะ”