เครื่องหมายการคำนวณ

เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษา C

การดำเนินการในการเขียนโปรแกรมภาษา C มีอยู่ 3 ประเภท คือ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบ และการดำเนินการทางตรรกศาสตร์ ซึ่งการดำเนินการแต่ละประเภทจะมีเครื่องหมายที่ต้องใช้เพื่อเขียนคำสั่งสำหรับการดำเนินการประเภทนั้นๆ ดังรายละเอียด

 

 

เครื่องหมายการคำนวณทางคณิตศาสตร์

การดำเนินการพื้นฐานที่สุดทั้งในชีวิตประจำวันและในการเขียนโปรแกรมคือ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยเครื่องหมายที่ใช้สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ใช้ภาษา C สรุปดังนี้

plusplus2

 

 

 

เครื่องหมายการเปรียบเทียบ

ใช้เปรียบเทียบค่า 2 ค่าเพื่อแสดงการเลือก ซึ่งโปรแกรมโดยทั่วไปใช้ในการทดสอบเงื่อนไขตามที่กำหนดการเปรียบเทียบโดยการเท่ากันของ 2 ค่าจะใช้เครื่องหมาย ==
plus3

 

 

 

เครื่องหมายทางตรรกศาสตร์

เครื่องหมายทางตรรกศาสตร์เป็นการหาผลลัพธ์โดยใช้หลักการทางตรรกศาสตร์ ส่วนใหญ่มักใช้ในระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า โดยเครื่องหมายทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี มีอยู่ 3 ชนิด คือ && (and), || (or) และ! (not)

ผลลัพธ์จากการดำเนินการทางตรรกศาสตร์โดยใช้เครื่องหมายทั้ง 3 ชนิด แสดงดังตารางต่อไปนี้โดยกำหนดให้ T แทนค่าที่เป็นจริง และ F แทนค่าที่เป็นเท็จ

plus4

 

 

 

 

ดาวน์โหลดใบงาน

แบบฝึกทักษะที่1

แบบฝึกทักษะที2

 

 

 

 

 

อ้างอิง

Mrs. Rungrote , “ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การทำงานเริ่มต้น ข้อมูลพื้นฐาน ตัวดำเนินการภาษาซี” , https://sites.google.com สืบค้นวันที่ 22 มิ.ย. 59

Mrs. Rungrote , “เครื่องหมายและการคำนวณ” , https://sites.google.com สืบค้นวันที่ 22 มิ.ย. 59