การสื่อสารข้อมูล

 

การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

 

การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การส่งเนื้อหาจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงสำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ

 

 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ข้างเคียงต่างๆ มาเชื่อมต่อถึงกันโดยใช้ตัวสื่อสัญญาณเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนชุดข้อมูล ชุดคำสั่ง และข่าวสารต่างๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ และระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ข้างเคียง

 

 

วิธีการส่งข้อมูล จะแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณ หรือรหัส แล้วจึงส่งไปยังผู้รับ และเมื่อถึงปลายทางหรือผู้รับก็จะต้องมีการแปลงสัญญาณนั้น กลับมาให้อยู่ในรูปที่มนุษย์ สามารถที่จะเข้าใจได้ ในระหว่างการส่งอาจจะมีอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นก็คือ สิ่งรบกวน(Noise) จากภายนอกทำให้ข้อมูลบางส่วนเสียหาย หรือผิดเพี้ยนไป ซึ่งระยะทางก็มีส่วนทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนด้วย เพราะถ้าระยะทางในการส่งยิ่งมากก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งรบกวนได้มากเช่นกัน จึงต้องหาวิธีการลดสิ่งรบกวนเหล่านี้ โดยการพัฒนาตัวกลางในการสื่อสารที่จะทำให้เกิดการรบกวนน้อยที่สุด

 

 

องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของระบบ

องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของระบบสื่อสารโทรคมนาคม สามารถจำแนกออกเป็นส่วนประกอบได้ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ส่งข่าวสารหรือแหล่งกำเนิดข่าวสาร(source) อาจจะเป็นสัญญาณต่างๆ เช่น สัญญาณภาพ

ข้อมูล และเสียงเป็นต้น ในการติดต่อสื่อสารสมัยก่อนอาจจะใช้แสงไฟ ควันไฟ หรือท่าทางต่างๆ ก็นับว่าเป็นแหล่งกำเนิดข่าวสาร  จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้เช่นกัน

 1. ผู้รับข่าวสารหรือจุดหมายปลายทางของข่าวสาร(sink) ซึ่งจะรับรู้จากสิ่งที่ผู้ส่งข่าวสาร ส่งผ่านมาให้ ถ้าผู้รับสารหรือ จุดหมายปลายทางไม่ได้รับข่าวสาร ก็แสดงว่าการสื่อสารนั้นไม่ประสบความสำเร็จ
 2. ช่องสัญญาณ(channel) ในที่นี้อาจจะหมายถึงสื่อกลางหรือตัวกลางที่ข่าวสารเดินทางผ่าน ซึ่งอาจจะเป็นอากาศ หรือสายนำสัญญาณ เป็นต้น เปรียบเสมือนเป็นสะพานที่จะให้ข่าวสารข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง
 3. การเข้ารหัส(encoding) เป็นการช่วยให้ผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสารมีความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมาย (การเข้ารหัสจึงหมายถึงการแปลงข่าวสารให้อยู่ในรูปพลังงาน พร้อมที่จะส่งไปในสื่อกลาง)
 4. การถอดรหัส(decoding) หมายถึงการที่ผู้รับข่าวสารแปลงพลังงานจากสื่อกลางให้กลับไปอยู่ในรูปข่าวสารที่ส่งมาจากผู้ส่งข่าวสาร
 5. สัญญาณรบกวน(noise) เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ มักจะรบกวนระบบ อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งทางด้านผู้ส่งข่าวสาร ผู้รับข่าวสาร และช่องสัญญาณ เมื่อมีการรบกวนสัญญาณในทางปฎิบัติมักจะใช้ วงจรกรอง(filter) กรองสัญญาณตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้การสื่อสารมีคุณภาพดียิ่งขึ้นแล้วค่อยดำเนินการ เช่น การเข้ารหัสแหล่งข้อมูล เป็นต้น

 

 

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารข้อมูล

 1. เพื่อรับข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งกำเนิดข้อมูล
 2. เพื่อส่งและกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 3. เพื่อลดเวลาการทำงาน
 4. เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งข่าวสาร
 5. เพื่อช่วยขยายการดำเนินการองค์การ
 6. เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารขององค์การ

 

 

ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

1) สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว การจัดเก็บซึ่อยู่ในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์

2) ความถูกต้องของข้อมูล โดยปกติวิธีส่งข้อมูลด้วยสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งด้วยระบบดิจิตอล วิธีการส่งข้อมูลจะมีการตรวจสอบสภาพของข้อมูลก่อน หากพบข้อผิดพลาดก็จะมีการรับรู้ และดำเนินการแก้ไขให้ข้อมูลมีความถูกต้อง

3) ความเร็วของการทำงาน โดยปกติสัญญาณทางไฟฟ้าจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสง ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง สามารถทำได้รวดเร็ว

4) ต้นทุนประหยัด การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าหากันเป็นเครือข่าย ทำให้ราคาต้นทุนของการใช้ข้อมูลประหยัดขึ้น เมื่อเทียบกับการจัดส่งแบบวิธีอื่น

 

 

 

 

 

อ้างอิงเนื้อหา : นางสาวน้ำทิพย์ รัตนาวงษ์ไชยยา, นางสาวสุมาลี โสน้ำเที่ยง และนายธรรมนูญ ดิษเจริญ. “ความหมายของการสื่อสารข้อมูล”. http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/computer/network/net_datacom1.htm , สืบค้นวันที่ 31 มี.ค. 59

โรงเรียนจักรคำคณาทร. “การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)”. http://www.chakkham.ac.th/technology/network/datacommu.html , สืบค้นวันที่ 31 มี.ค. 59

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์. “การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์”. http://www.bs.ac.th/2548/e_bs/G7/raim/in2page1.html , สืบค้นวันที่ 31 มี.ค. 59

 

อ้างอิงภาพ : http://it.benchama.ac.th/ebook/files/pg7_4.htm

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้