การเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบ คือ การพิจารณาเทียบเคียงสิ่งต่างๆ ตั้งแต่สององค์ประกอบขึ้นไป เพื่อให้เห็นลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันระหว่างสิ่งเหล่านั้น โดยการสังเกต

 

 

การเปรียบเทียบลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส

          ภาพ ข.    ภาพ ค.    ภาพ ง.    ไม่มีลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส

          ตอบ ภาพ ก. เพราะโทรทัศน์มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส

 

 

การเปรียบเทียบลักษณะของรูปวงกลม

          ภาพ ก.    ภาพ ข.    ภาพ ค.    ไม่มีลักษณะที่เป็นวงกลม

          ตอบ ภาพ ง. เพราะแว่นขยายมีลักษณะเป็นวงกลม

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง

มงคล ทะกอง, (2561), หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ), กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด