ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

ระบบคืออะไร

ระบบ (System) คือคำที่ใช้เรียกแทนสิ่งๆ ที่มีส่วนประกอบตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป และทำงานสัมพันธ์กัน เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามหน้าที่ (Function) ที่กำหนด เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายรูปมีเลนส์รับแสงทำงานแทนเลนส์ตาของมนุษย์ มีฟิล์มซึ่งเป็นวัสดุไวแสงทำงานคล้ายเรตินา  ภาพของวัตถุที่ตกอยู่บนฟิล์มจะมีลักษณะภาพชัดที่เรตินา โดยมีไดอะเฟรมที่ทำงานงานคล้ายม่านตาควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านเข้ากล้อง ทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนบนฟิล์ม การบันทึกภาพโดยการกดชัตเตอร์ลงไปบนกล้องถ่ายรูป ไดอะเฟรมจะเปิดให้แสงเข้ามาตัวเลนส์ จากนั้นก็จะบันทึกภาพลงในฉากรับภาพที่เราเรียกว่าฟิล์ม

 

 

ระบบทางเทคโนโลยี

การทำงานของระบบเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการทำงาน

 

 

ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

เทคโนโลยีบางอย่างอาจประกอบด้วยระบบย่อยหลายระบบที่ทำงานสัมพันธ์กันอยู่ หากระบบย่อยใดทำงานผิดพลาด จะส่งผลต่อการทำงานของเทคโนโลยีนั้นไปด้วย เช่น ระบบของเครื่องปรับอากาศ ที่มีการทำงานของระบบคอยล์ร้อย ระบบลดความดัน ระบบคอยล์เย็น และระบบเพิ่มความดัน เป็นต้น

 

 

 

ดาวน์โหลดใบกิจกรรม

 

 

 

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หน้า 7-16

ณัฐดนัย เนียมทอง, “ฟิสิกส์กับกล้องถ่ายรูป”, http://www.scimath.org/article-physics/item/7831-2018-01-10-09-06-59?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=spk18_scimath_pe&utm_content=Aug-07_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B สืบค้นวันที่ 4 ก.ย. 61