ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของประเทศไทย: ประเทศไทยถือว่า เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Digital คือเครื่อง IBM รุ่น 1620 (เป็น Bit Machine) เพราะการผลักดัน และสนับสนุนของศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต กันตะบุตร ในปี พ.ศ. 2506 ขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และหัวหน้าภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นนี้ เป็นระบบ Punch Card ไม่มี System Disc ในการใช้งาน โปรแกรมจะถูกป้อนเข้าระบบด้วยเครื่องอ่านบัตรเป็น Machine Language ระบบดังกล่าว นอกจากใช้ในการสอน Programing ภาษา ASSEMBLY, FORTRAN และ COBOL แล้วยังใช้กับงานด้านสถิติอีกด้วย ต่อมาปี พ.ศ. 2507 คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2 ของประเทศ คือ เครื่อง IBM รุ่น 1401 (เป็น Bit Machine) ได้รับการนำมาติดตั้งที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อใช้ทำงานด้านสำมะโนประชากร ซึ่งทำได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้หน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจเข้าใช้ระบบนี้ได้ด้วย

รูปภาพ เครื่อง IBM รุ่น 1401 (เป็น Bit Machine) ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2507

 

การใช้คอมพิวเตอร์ของภาครัฐ ในประเทศไทย: ในยุคแรก เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีราคาสูงมาก ในการอนุมัติงบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐจึงจำเป็นต้องตรวจสอบความพร้อม และความจำเป็นอย่างเคร่งครัด รัฐบาล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของรัฐขึ้น คณะกรรมการชุดนี้ จะต้องให้ความเห็นชอบต่อโครงการ ขอมี และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของรัฐ ก่อนที่สำนักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ โดยที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ จึงให้มีผู้แทนของสำนักงานฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของรัฐโดยตำแหน่ง นอกจากบทบาททางคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของรัฐแล้ว สำนักงานสถิติแห่งชาติยังทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรมความรู้ความชำนาญด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม ซึ่งหน่วยงานของรัฐสามารถขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ สถิติจำนวนเวลาที่ใช้เครื่องกับจำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการแสดงความพร้อม ที่หน่วยงานนั้นๆ จะสามารถขอมี และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของตน ต่อคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของรัฐ แต่เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นำมาใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น บทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ก็ถูกโอนย้ายไปอยู่ที่สำนักงบประมาณ ก่อนที่จะถูกยุบเลิกไปประมาณปี พ.ศ. 2534

 

 

คัดลอกข้อมูลบางส่วนมาจาก www.eitcomputer.com