อินเตอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ต(Internet) หมายถึง การนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเดียว โดยใช้ข้อตกลงในการสื่อสารที่เรียกว่า TCP/IP เพื่อให้เครื่องสามารถติดต่อสื่อสาร และเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

 

 

ลักษณะของระบบอินเตอร์เน็ต

ลักษณะของระบบอินเตอร์เน็ต เป็นเสมือนใยแมงมุมที่ครอบคลุมทั่วโลกในแต่ละจุดที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตนั้นสามารถติดต่อสื่อสารกันได้

 

 

ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

ด้านการศึกษา สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูล รวมถึงติดต่อสื่อสารกับบุคคลเพื่อสอบถามข้อมูล

ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ ใช้ค้นหาข้อมูลเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ สามารถซื้อขาย สินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ รวมถึงยังสามารถใช้เป็นช่องทางให้ลูกค้าได้ติดต่อสื่อสารกับเจ้าของธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง

ด้านการบันเทิง ใช้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อน

 

 

โปรโตคอล(Protocol) และซอฟต์แวร์ในอินเตอร์เน็ต

โปรโตคอล(Protocol) ที่ใช้ในอินเตอร์เน็ตที่สำคัญจะมีอยู่ 3 ชนิดคือ TCP, IP และ HTTP โดยที่โปรโตคอล แต่ละตัวจะมีหน้าที่ดังนี้

โปรโตคอล TCP ใช้สื่อสารทั้งระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายและรวมถึงออกจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

โปรโตคอล IP มีหน้าที่แบ่ง block ข้อมูลออกเป็น Packet ย่อยๆ

โปรโตคอล HTTP ใช้ในการลิงค์ข้อมูลที่เป็น hypertext ข้ามไปมาในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และทำการลิงค์เข้ากับเว็บเซอร์เวอร์ (Web Server) เพื่อเอาข้อมูลที่ต้องการออกมา

 

ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในอินเตอร์เน็ตจะประกอบไปด้วย

Browser ใช้ในการแสดงเอกสาร hypertext ซึ่งจะอยู่ในเครื่องลูกข่ายหรือเครื่องของผู้ใช้

Firewall เป็นโปรแกรมรักษาความปลอดภัย ช่วยป้องกันการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตจากภายนอกเข้ามาในเครือข่าย

Webpage Authoring tool เป็นโปรแกรมที่ช่วยสำหรับสร้างหน้าเว็บเพจ

 

 

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต

Protocol หมายถึง วิธีการรับส่งข้อมูลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาโดยไม่จำกัดระบบปฏิบัติการ อาทิ

TCP/IP Protocol: เป็นโปรโตคอลหลักในการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดย TCP เป็นมาตรฐานการจัดการข้อมูลเพื่อส่งในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ IP เป็นมาตรฐานการจัดการที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเทียบกับระบบของไปรษณีย์ได้ดังนี้

FTP Protocol: เป็นมาตารฐานของการรับส่งแฟ้มข้อมูล

 

HTTP Protocol: เป็นมาตรฐานการรับส่งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ (Website)

 

IP Address คือ หมายเลขประจำเครื่องของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการติดต่อกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยจะประกอบไปด้วยเลขฐานสองจำนวน 4 ชุดๆ ละ 8 บิต รวมเป็น 32 บิต มีจุดเป็นเครื่องหมายคั่น ดังนี้ 000.000.000.000 ไปจนถึง 255.255.255.255 (8 บิตมีค่าเท่ากับ 1 ไบต์)

IP Address แบ่งออกได้เป็น 5 คลาส ดังนี้

 

Network Mask และ Subnet Mask

Network Mask เป็นการระบุว่า IP Address ที่เราใช้มีกี่บิต (Bit) หรือกี่ไบต์ (Byte) ที่เป็นส่วนของหมายเลขเครือข่าย เช่น หากจะใช้บิตใดเป็นหมายเลขเครือข่ายก็ตั้งค่าบิตนั้นของ Network Mask เป็น 1 ให้เสมือนเป็นหน้ากากและบิตที่เหลือเป็น 0 ดังนี้

Class A Network Mask 255.0.0.0 ใช้ 1 Byte แรกเป็น Network address

Class B Network Mask 255. 255.0.0 ใช้ 2 Byte แรกเป็น Network address

Class C Network Mask 255. 255. 255.0 ใช้ 3 Byte แรกเป็น Network address

Subnet Mask จะใช้ในกรณีที่ต้องการขอยืมบางส่วนที่ใช้บริการในการกำหนด Network address มาเพิ่มในการกำหนด Host Address เพิ่มเติมทั้งนี้เพื่อให้เกิดมี Subnet เพิ่มเติม

 

Domain Name หมายถึง ชื่อที่ถูกเรียกแทนการเรียกแบบหมายเลข เนื่องจากการจดจำหมายเลขเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ดังนั้นจึงมีการใช้ตัวอักษรมาใช้แทน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นชื่อที่สื่อความหมายหรือในบางเว็บไซต์อาจมีการเล่นคำ เช่น www.krui3.com (ครูไอที) นี่ก็คือ Domain Name

          ความหมายของโดเมน(Domain)

 

          ความหมายของซับโดเมน

 

          Domain Name ระดับประเทศ

 

WWW (World Wide Web)

          WWW เป็นการบริการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในรูปแบบของสื่อผสมหรือ Multimedia ซึ่งมีทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งจุดเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บเพจอื่นประกอบกัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะแสดงอยู่ในลักษณะของเว็บเพจ (Webpages)

 

Web page ข้อมูลข่าวสารที่แสดงเป็นหน้าๆ เหมือนกับเอกสารบนกระดาษ อาจประกอบด้วยตัวอักษร, กราฟิก, เสียง, ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ

 

Home page เพจหรือหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือหน้าแรกของเว็บเพจทั้งหมดที่แสดง

 

Link ข้อความหรือรูปภาพ ที่ใช้เป็นจุดในการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจหน้าอื่นๆ

 

URL (Universal Resource Locator)

ในการอ้างอิงถึงเซิร์ฟเวอร์ เว็บไซต์ เว็บเพจ หรือข้อมูลอื่นใดบนอินเตอร์เน็ต จะทำโดยใช้ Address หรือที่อยู่ของข้อมูลนั้น ซึ่งมีการกำหนดรูปแบบไว้เป็นพิเศษ เรียกว่า URL

URL หมายถึง ชื่อนำของเว็บเพื่อบอกกับ Browser ให้รู้ว่าต้องไปที่ไหน โดยส่วนมากทุกๆ หน้าของเวบจะต้องเริ่มด้วย http:// และตามด้วยชื่อโดเมนเนมของเว็บที่ต้องการไป

ส่วนประกอบต่างๆ ของ URL

 

 

การประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) คือจดหมายหรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งถึงกันผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นิยมใช้บริการกันมากเพราะใช้สำหรับส่งและอ่านข้อความกับผู้ติดต่อ โดยที่ผู้รับจดหมายจะได้รับในเวลาเกือบจะทันทีที่ผู้ส่งดำเนินการส่ง
  2. การขนถ่ายแฟ้มข้อมูล (File Transfer Protocol: FTP) เป็นบริการคัดลอกข้อมูลข้ามเครือข่าย คือส่งข้อมูลจากเครื่องลูก (Client) ไปยังเครื่องแม่ (Server) หรือดาวน์โหลดจากเครื่องแม่ (Server) มาสู่เครื่องลูก (Client) โปรแกรมที่นิยมใช้ในการ FTP เช่น Filezilla
  3. โซเชียลเน็กเวิร์ค (Social network) คือ   สังคมของโลกแห่งอินเทอร์เน็ต  หรือเรียกว่าสังคมของมนุษย์ที่ติดต่อสื่อสารกันด้วยเทคโนโลยีต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอินเตอร์เน็ท ทางโทรศัพท์ และอื่นๆ ในโลกอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้รูปแบบของเว็บไซต์ที่เป็น โซเชี่ยล เน็ตเวิร์คได้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาย เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Google plus, Pinterest เป็นต้น ซึ่งเว็บในรูปแบบของโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค คือ เว็บที่คุณสามารถ “สร้าง” ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเพื่อนได้ผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายจากเพื่อนสู่เพื่อน ทำให้ติดต่อสื่อสารกันสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

 

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  นั้นได้บัญญัติออกมาเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับใช้ครอบคลุมเกี่ยวกับการกระทำความผิดทุกอย่างที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องในปัจจุบัน สังคมเสมือน (Social Network) มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนั้น จึงควรเรียนรู้ พ.ร.บ. นี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Social Network

 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ

 

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่งหรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

 

“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิดต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น

 

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า

(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

 

หมวด ๑

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 

มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

:: เช่น ถ้าเราแอบเข้าสู่ระบบใน facebook ของเพื่อน โดยที่เพื่อนไม่อนุญาต ก็จะมีความผิดตามมาตรา ๗

 

มาตรา ๘ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

:: จากตัวอย่างใน มาตรา ๗ ถ้าเรานำ username และ password ไปเผยแพร่ต่อก็จะมีความผิดตามมาตรา ๘

 

มาตรา ๙ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

:: จากตัวอย่าง มาตรา ๗ ถ้าเข้าไปแล้ว เราไปแก้ไขข้อมูล อาทิ รูปโปรไฟล์ วันเดือนปีเกิด อีเมล หรืออื่นๆ ก็จะมีความผิดตามมาตรา ๙

 

มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

:: อีเมลสแปม ต่างๆ ผู้ส่งจะมีความผิดตามมาตรา ๑๑ (แต่ทำไมยังส่งกันเยอะแยะไปหมด)

 

มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐

(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลัง   และไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

 

(๒) เป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะหรือเป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท ถ้าการกระทำความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี

 

มาตรา ๑๖ ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่ง เป็นการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทำไม่มีความผิด ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

:: การตัดต่อภาพของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วนำไปเผยแพร่ จะมีความผิดตามมาตรา ๑๖

 

มาตรา ๑๗ ผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ

(๑) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ

(๒) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษจะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร

 

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้