การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 2 การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ: การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

 

         คอมพิวเตอร์เมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะมีการเสื่อมชำรุดไปตามสภาพระยะเวลาที่ใช้งาน ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงควรเอาใจใส่ ดูแลและบำรุงรักษา อย่างเหมาะสมสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มอายุ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยให้สามารถ ประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุงหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์

 

 

การดูแลรักษาทำความสะอาดระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำได้ดังนี้

อ้างอิง: สำนักบริการคอมพิวเตอร์. การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์. www.csc.kmitl.ac.th, 2553