ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีเครือข่าย

ในอดีตคอมพิวเตอร์มีราคาแพงและถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการทำงานแบบผู้ใช้คนเดียว ส่งผลให้การทำงานเป็นไปอย่างไม่คุ้มค่า อีกทั้งในปัจจุบันได้มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้นมากมาย ทำให้มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ มาเชื่อมต่อกัน เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย

 

 

เป้าหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 1. เนื่องจากอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์มีราคาแพง เพื่อให้ใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างคุ้มค่า จึงมีการนำเอาอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้งานร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ และโปรแกรมต่างๆ เป็นต้น
 2. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดระดับการใช้ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้
 3. ผู้ใช้แต่ละคนสามารถติดต่อกันได้สะดวก โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

 

การแบ่งประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์

แบ่งประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามขนาด

          ระบบเครือข่ายระยะใกล้ (LAN: Local Area Network) เป็นเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมโยงกันอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆ กัน เช่น อยู่ภายในแผนกเดียวกันอยู่ภายในสำนักงาน หรือภายในตึกเดียวกัน

 

ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN: Wide Area Network) เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยเครือข่าย LAN ตั้งแต่ 2 วงขึ้นไปเชื่อมต่อกันในระยะทางที่ไกลมาก เช่น ระหว่างเมือง หรือระหว่างประเทศ

 

ระบบเครือข่ายบริเวณเมืองใหญ่ (MAN: Metropolitan Area Network) เป็นระบบที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจตั้งอยู่ห่างไกลกันในช่วง 5 ถึง 50 กิโลเมตร ผู้ใช้ระบบนี้มักจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ แต่การใช้ข้อมูลจำกัดอยู่ภายในบริเวณเมือง

 

 

 

 

แบ่งประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย หรือโทโปโลยี (Topology) คือลักษณะทางกายภาพของเครือข่ายนั้น ซึ่งหมายถึงลักษณะการเชื่อมโยงสายสื่อสารเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในเครือข่ายด้วยกันเอง

 1. โทโปโลยีแบบบัส (Bus Topology) นิยมใช้งานในอดีต โดยมีโหนดในเครือข่ายเชื่อมต่อกับสารสื่อสารหลักที่เรียกว่า บัส (BUS) ซึ่งโหนดจะต้องรอให้บัสว่างก่อนแล้วจึงจะส่งข้อมูลได้ เพราะการเชื่อมต่อแบบนี้มีสายสื่อสารหลักเพียงเส้นเดียว ในกรณีที่มีข้อมูลวิ่งในบัส โหนดแต่ละโหนดจะตรวจสอบข้อมูลว่าใช้ของตนหรือไม่ ถ้าใช่จะรับข้อมูลนั้นไว้ แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะปล่อยผ่านไป
  ข้อดี ใช้สายส่งข้อมูลน้อย รูปแบบติดตั้งง่ายทำให้มีค่าใช้จ่ายน้อย สามารถเพิ่มอุปกรณ์ชิ้นใหม่เข้าไปได้ง่าย
  ข้อเสีย ในกรณีที่เกิดการเสียหายของสายส่งข้อมูลหลัก จะทำให้ทั้งระบบทำงานไม่ได้ การตรวจสอบทำได้ยาก ต้องตรวจสอบหลายจุด

 

 1. โทโปโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology) เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากันเป็นวงกลม โดยข้อมูลข่าวสารจะไปในทิศทางเดียวกันเหมือนวงแหวน แต่ละโหลดจะรับข้อมูลที่ไหลผ่านมาและตรวจสอบว่าใช่ของตนเองหรือเปล่า ถ้าใช่ก็จะรับข้อมูลนั้นไว้ แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะปล่อยข้อมูลให้ไปยังโหลดต่อไป
  ข้อดี สามารถส่งข้อมูลไปยังผู้รับหลายๆ โหลดพร้อมกันได้ และข้อมูลไม่ชนกัน เพราะไหลไปในทิศทางเดียวกัน
  ข้อเสีย ถ้ามีโหลดเสียหายข้อมูลจะส่งผ่านไปยังโหมดต่อไปไม่ได้

 

 1. โทโปโลยีแบบดาว (Star Topology) เป็นการเชื่อมโยงโหลดแต่ละโหลดเป็นรูปดาวหลายๆ แฉก โดยมีสถานีกลางเป็นจุดผ่านข้อมูล ในปัจจุบันโทโปโลยีแบบดาวเป็นที่นิยมมาก เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์สวิทช์ที่ช่วยให้โหลดแต่ละโหนดส่งข้อมูลถึงกันในเวลาพร้อมๆ กันได้
  ข้อดี ติดตั้งง่าน ดูแลง่าย โหนดใดเสียจะไม่กระทบกับโหนดอื่นๆ
  ข้อเสีย ต้องใช้สายส่งข้อมูลจำนวนมาก และถ้าสถานีกลางเสีย โหนดต่างๆ จะใช้งานไม่ได้ไปด้วย

 

 

 1. โทโปโลยีแบบผสม (Hybrid Topology) เป็นเครือข่ายการสื่อสารแบบผสมผสานระหว่างเครือข่ายแบบใดแบบหนึ่ง หรือมากกว่า เพื่อเพิ่มความยืดหยุนในการทำงาน

 

 

 

 

 

อ้างอิงภาพ

http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/Networks%20Technology/network8.htm

http://www.twksupply.com/29-69-large/utp-cable-lan.jpg

http://www.pcbu.ac.th/nb/elearning/pluginfile.php/342/mod_page/content/4/pic4.jpg

http://www.retcocables.com/uploads/6/2/3/5/6235026/3508235.jpg

http://www.sina.edu.pk/wp-content/uploads/2013/08/fiber_optic_cable.jpg

http://www.qiiq.com/images/QcallshopSatellite.gif

http://www.med.cmu.ac.th/eiu/informatics/COMM/image/page31_clip_image001.gif

http://www.tp-link.fr/resources/images/faq/2009417135214959.jpg

http://www.directsystems.com/support/diff_hubanim.gif

http://etutorials.org/shared/images/tutorials/tutorial_55/01fig12.gif

http://voipstuff.net.au/files/router.gif

https://cdn.sparkfun.com/assets/3/7/6/6/0/51c48875ce395f745a000000.png

https://cdn.sparkfun.com/assets/c/8/5/b/e/51c495ebce395f1b5a000000.png

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้