บทบาทของคอมพิวเตอร์

 

ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต และความสำคัญนี้ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย คอมพิวเตอร์ได้เข้าไปมีบทบาทในทุกวงการอาชีพ โดยเฉพาะกับงานที่มีข้อมูลมากๆ และกำลังจะกลายเป็นเครื่องใช้สามัญในบ้านเหมือนกับเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ สามารถจำแนกได้ดังนี้
1. บทบาทคอมพิวเตอร์ต่องานด้านการศึกษา ในสถานศึกษาต่างๆ ได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งาน
3 ลักษณะ คือ
– ใช้สำหรับผู้เรียน เพื่อค้นหาความรู้หรือข้อมูลที่สนใจจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ e-Learning
– ใช้สำหรับผู้สอน เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน เช่น การนำคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ โปรเจคเตอร์เพื่อนำเสนอข้อมูล
– ใช้สำหรับงานด้านการบริหาร เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา เช่น การจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับสถานศึกษาและผู้เรียน การประมวลผลคะแนนของผู้เรียน

 

2. บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานด้านการสื่อสาร ในปัจจุบันนิยมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ร่วมกัน หลายๆ เครื่องจนเกิดเป็นเครือข่าย โดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วโลกเรียกว่าอินเตอร์เน็ต ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสารถในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถทางด้านการติดต่อสื่อสารซึ่งไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อความเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลายในรูปแบบของมัลติมีเดีย เช่น การดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ

 

3. บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานด้านการบริหารประเทศ รัฐบาลมีนโยบายที่จะนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารประเทศในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความโปร่งใส และลดปัญหาการคอรัปชั่นของหน่วยงานทางราชการ โดยสามารถแบ่งลักษณะของการทำงานเป็นการบริการประชาชน การรับและเผยแพร่ข้อมูลระหว่างประชาชน กับรัฐบาล และการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล เช่น การชำระภาษีกับ กรมสรรพากรผ่านทางเว็บไซต์

 

4. บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานด้านสังคมศาสตร์ มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเก็บข้อมูลและช่วยทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมศาสตร์ในด้านต่างๆ ช่วยให้เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคมได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำสถิติในรูปแบบของกราฟประชากร

 

5. บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านวิศวกรรม มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ด้านวิศวกรรมในเกือบทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานที่ได้มาตรฐานระดับสากลและส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์งานด้านวิศวกรรม

 

6. บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานด้านวิทยาศาสตร์ มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เก็บข้อมูลและส่งเสริมการทำงานให้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการตรวจสอบส่วนประกอบของธาตุ

 

7. บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานด้านการแพทย์ การที่แพทย์มีเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วยแล้ว บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านการแพทย์ยังช่วยให้ข้อมูลและช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้นผ่านทางเครือข่ายได้อีกด้วย

 

8. บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานด้านอุตสาหกรรม มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานของ เครื่องจักร การคำนวณวัตถุดิบ เวลาที่ใช้ในการผลิต และผลผลิตที่ได้จากการผลิตมีคุณภาพและมาตรฐานที่แน่นอนตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้มนุษย์ไม่ต้องทำงานที่เสี่ยงต่ออันตราย อีกด้วย

 

9. บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานด้านธุรกิจ จะเห็นได้ว่ามีการส่งเสริมบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยวางแผน ด้านธุรกิจการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และช่วยนำเสนอสินค้าในรูปแบบของเว็บไซต์ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 

10. บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานด้านธนาคาร มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการด้านงาน สำนักงานของธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลลูกค้า ประมวลผล การฝากเงิน การถอนเงิน และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจำเป็นต้องมีการประมวลผลแบบทันที เพื่อให้เกิดความถูกต้องและแม่นยำ

 

11. บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานด้านสำนักงาน เพื่อจัดทำเอกสารงานพิมพ์ งานนำเสนอข้อมูล การเก็บข้อมูล การคำนวณและการจัดการข้อมูลที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งช่วยให้การจัดการ งานต่างๆ ในสำนักงานมีคุณภาพ ประหยัดเวลา และประหยัดทรัพยากร

 

12. บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านความบันเทิง แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
-เพลงและภาพยนตร์ ปัจจุบันผู้ใช้นิยมฟังเพลงและดูภาพยนตร์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสะดวก ประหยัด ภาพและเสียงมีคุณภาพเทียบเท่ากับสื่ออื่นๆ มีการให้บริการดาวน์โหลดเพลงและตัวอย่างภาพยนตร์ จากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน
– เกมคอมพิวเตอร์ มีการติดตั้งเกมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นคนเดียวและการเล่นผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หรือเกมออนไลน์ซึ่งกำลังเป็นที่แพร่หลาย เนื่องจากสามารถเล่นพร้อมๆ กันได้หลายคน

 

 

 

 

อ้างอิง
ปรานิสา ทองอ่อน , “บทบาทของคอมพิวเตอร์ ” , www.seekan.ac.th , สืบค้นวันที่ 11 เม.ย. 60
พิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม , “บทบาทของคอมพิวเตอร์ ” , www.krootom101.com , สืบค้นวันที่ 11 เม.ย. 60
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ , “บทบาทของคอมพิวเตอร์ ” , www.bs.ac.th , สืบค้นวันที่ 11 เม.ย. 60