การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

         การเขียนโปรแกรมที่ดี จำเป็นต้องมีแบบแผนและสามารถถ่ายทอดกันได้ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

 

ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

         ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน สามารถแบ่งออกเป็น

  1. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ คือ ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน เช่น Windows

  2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น โปรแกรม Paint

 

 

เริ่มต้นเขียนโปรแกรมโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

 การใช้รหัสคำสั่ง คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นมา เพื่อใช้แทนคำสั่ง

 

ตัวอย่าง การใช้รหัสคำสั่งเขียนโปรแกรมพาแมวกลับบ้าน

รหัสคำสั่ง มีดังนี้      

เดินขึ้น  3 ครั้ง แทนด้วย 

เดินขวา 2 ครั้ง แทนด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง
มงคล ทะกอง, (2561), หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ), กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด