กลุ่มเครื่องมือ Construction

การสร้างงานในบางครั้ง เราอาจสร้างงานคร่าวๆ เพื่อสื่อความหมายขั้นต้น แต่เมื่อต้องการงานที่มีการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ก็จำเป็นต้องใช้งานในกลุ่มเครื่องมือ Construction โดยกำหนดหน่วยมาตรฐานในการทำงาน กำหนดจุด มุม และเส้นที่ใช้อ้างอิง เป็นต้น

 

กำหนดหน่วยมาตรฐานในการทำงาน

1. คลิกที่เมนู Windows เลือก Preferences

2. จะได้หน้าต่าง System Preferences ขึ้นมา เลื่อนสกรอล์บาร์ (scrollbar) ลงมาด้านล่าง แล้วเลือก 3D Printing – Millimeters

3. คลิกปุ่ม OK

 

 

คำสั่ง Tape Measure

ใช้เมื่อต้องการทราบความยาว หรือสร้างเส้นอ้างอิง วิธีใช้คือคลิกที่จุดเริ่มต้น ลากเมาส์ไปจุดสิ้นสุดที่ต้องการวัด จะได้ค่าความยาว

 

 

คำสั่ง Protactor

 เป็นการสร้างเส้นอ้างอิงซึ่งอาศัยจุด และเส้นต่างๆ ในภาพทำมุมกัน หรือใช้ในการวัดมุม

 

 

คำสั่ง Dimensions

 ใช้บอกความยาวของเส้น รัศมี และเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยความยาวเส้นในภาพสามารถวางได้หลายระนาบตามต้องการ แต่การบอกระยะระหว่างจุด 2 จุด

 

 

คำสั่ง Text

 ใช้พิมพ์ข้อความเพื่อบอกรายละเอียดของชิ้นงาน คำอธิบาย หรือหมายเหตุ ทำให้การสื่อความหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

คำสั่ง 3D Text

 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างข้อความแบบสามมิติ โดยข้อความที่ได้จะมีลักษณะเป็นกรุ๊ป ซึ่งสามารถปรับแต่งเหมือนกับการปรับแต่งกรุ๊ปทั่ว ๆ ไป

 

วิธีการใช้คำสั่ง 3D Text

1. พิมพ์ข้อความตามต้องการ

2. Font: เลือกรูปแบบของตัวอักษร

3. Align: จัดตำแหน่งข้อความ

4. Height: กำหนดความสูงของตัวอักษร

5. Form: Filled คือกำหนดพื้นผิวและเส้นของตัวอักษร / Extruded คือกำหนดความหนาของข้อความ

 

 

การปรับแต่งข้อความ

1. ปรับแต่งด้วยคำสั่ง Entity Info เพื่อปรับแต่งลักษณะของสีหรือพื้นผิว

 

2. ปรับแต่งด้วยคำสั่ง Scale  เป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับขนาดของข้อความ

 

3. ปรับแต่งข้อความด้วย push-pull  เพื่อปรับเปลี่ยนความหนาของข้อความ สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง Select  ดับเบิลคลิกเข้าไป แล้วใช้  push-pull  ปรับแต่งความหนาตามต้องการ