การจัดการข้อมูล

การจัดการข้อมูล

การจัดการข้อมูล (Data Management) เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ การบริหารองค์กรให้ประสบผลสำเร็จนั้น จำเป็นจะต้องมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้นการจัดการกับข้อมูลให้มีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรประสบผลสำเร็จตามไปด้วย

 

 

วัตถุประสงค์ในการจัดการข้อมูล

  1. เก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ในภายหลัง
  2. ข้อมูลที่จัดเก็บต้องเรียกใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ
  3. มีการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ
  4. มีมาตรการปกป้องข้อมูลจากการลักลอบใช้ โจรกรรม หรืออื่นๆ

 

 

ลำดับขั้นในการจัดการข้อมูล

 

 

หน่วยข้อมูล(Data Units)

บิต(Bit) คือ เลขฐานสองจำนวนหนึ่งหลักซึ่งมีค่าเป็น 1/0 (on/off)

อักขระ(Characters) คือ กลุ่มของบิตที่สามารถแทนค่าตัวอักษรได้ในชุด เช่น อักขระแบบ ASCII ใช้ขนาด 1 ไบต์(1 ไบต์มีค่าเท่ากับ 8 บิต) แทนตัวอักษร 1 ตัว เช่น 0100 0001 แทนตัวอักษร A

ฟิลด์(Fields) คือ การรวมตัวของอักขระหลายๆ ตัวเพื่อสื่อความหมาย เช่น ฟิลด์ชื่อนักเรียนประกอบด้วยชื่อ ด.ช.ต่อตังค์ นามสกุล โพพันธุ์

ระเบียน(Records) คือการรวมตัวของฟิลด์หลายๆฟิลด์ ที่สามารถอธิบายส่วนประกอบของสิ่งที่ต้องการได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

แฟ้มข้อมูล(Files) คือการรวมตัวของระเบียนหลายๆ ระเบียน

ฐานข้อมูล(Database) คือการรวมตัวของแฟ้มข้อมูลหลายๆแฟ้มที่มีความสัมพันธ์กันในระบบสารสนเทศ

 

 

ชนิดข้อมูล (Data Type)

– ค่าตรรกะ (Boolean Values)

– จำนวนเต็ม (Integer)

– จำนวนจริง (Floating-point Numbers)

– ตัวอักษร (Characters)

– อักขระ (Strings)

– วันที่และเวลา (Date/Time)

– ไบนารี (Binary)

 

 

ระบบแฟ้มข้อมูล (File Systems)

ระบบแฟ้มข้อมูล คือระบบเบื้องต้นในการจัดการแฟ้มข้อมูลให้มีการใช้ข้อมูลเพื่อการประมวลผลให้เป็นไปตามขั้นตอนของโปรแกรมคำสั่ง โดยมีแนวคิดที่จะหาวิธีเก็บข้อมูลมากที่สุด มีการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลได้เร็วที่สุด และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บมากที่สุด

 

 

ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)

ระบบฐานข้อมูล คือกลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูกนำมาจัดเก็บไว้ในที่เดียวกัน มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล

 

 

ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้จัดการฐานข้อมูล

โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) มีลักษณะการทำงานดังนี้

– บันทึกข้อมูลในลักษณะตาราง

– เป็นเครื่องมือในการคำนวณ

– นำผลมาช่วยในการตัดสินใจ

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้