การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยหลักการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สัญญาณไฟฟ้าแทรตัวเลขศูนย์และหนึ่ง (0,1) ซึ่งเป็นตัวเลขในระบบเลขฐานสอง แต่ละหลักเรียกว่า “บิต” หรือ Binary Digit-Bit และเมื่อนำตัวเลขหลายๆ บิตมาเรียงกันจะใช้สร้างแทนอักขระหรือสัญลักษณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

และเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เป็นไปในแนวเดียวกัน จึงมีการกำหนดมาตรฐานรหัสแทนข้อมูลในระบบเลขฐานสองขึ้น โดยรหัสมาตรฐานที่นิยมใช้กันมากมี 2 กลุ่มคือ รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศเรียกว่ารหัสแอสกี และรหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยายเรียกว่ารหัสเอบซีดิก

 

 

รหัสแอสกี(ASCII) คือรหัสอักขระที่ประกอบด้วยอักษรละติน เลขอารบิก เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์ต่างๆ โดยแต่ละรหัสจะแทนด้วยตัวอักขระหนึ่งตัว เช่น รหัส 65 (เลขฐานสิบ) ใช้แทนอักษรเอ (A) พิมพ์ใหญ่ เป็นต้น รหัสอักขระแต่ละตัวประกอบด้วย 8 บิต คือ

 

ตัวเลขฐานสองจำนวน 8 บิตหรือ 1 ไบต์ สามารถใช้แทนรหัสต่างๆ ได้มากถึง 256 ตัว แต่รหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 128 ตัว ดังนั้นสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงได้กำหนดภาษาไทยเพิ่มเติมเพื่อใช้ในงานสารสนเทศ เช่น

รหัสแอสกี(ASCII) ใช้แทนภาษาไทย
10100001
10100010
10100100

 

ตาราง ASCII แทนตัวอักษรภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

 

 

รหัสเอบซีดิก (EBCDIC) คือ รหัสอักขระ 8 บิตที่พัฒนาโดยบริษัท IBM ซึ่งพัฒนาสำหรับระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่ โดยเป็นรหัสสำหรับไฟล์ข้อความที่ใช้กับระบบปฏิบัติการ IBM OS-390 สำหรับเครื่องแม่ข่าย S/390 และบริษัทจำนวนมากใช้กับโปรแกรมประยุกต์ legacy application และฐานข้อมูล ในไฟล์เอบซีดิก ตัวอักษรพยัญชนะและตัวเลขได้รับการนำเสนอเป็นเลขฐานสอง 8 บิต (8 ตัวอักษรของ 0 และ 1) ทำให้สามารถสร้างรหัสได้ 256 รหัส (2 ยกกำลัง 8) ได้แก่ ตัวพยัญชนะ ตัวเลข และเครื่องหมายพิเศษ แต่ในปัจจุบันนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCII) มากกว่า รูปแบบรหัสเอบซีดิกเหมือนกันกับรหัสแอสกี แต่แบบของรหัสที่กำหนดจะแตกต่างกันคือ

 

 

การเรียงลำดับของหน่วยเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

8 bits             = 1 byte
1024 bytes      = 1 kilobyte (KB)
1024 KB          = 1 megabyte (MB)
1024 MB         = 1 gigabyte (GB)
1024 GB         = 1 terabyte (TB)

 

 

 

 

 

อ้างอิง

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “แอสกี”, th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 22 ก.ย. 60

Mr.K, “ตาราง ASCII แทนตัวอักษรภาษาอังกฤษ และภาษาไทย”, miniknowhow.blogspot.com สืบค้นวันที่ 22 ก.ย. 60

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “เอบซีดิก”, th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 22 ก.ย. 60