ประเภทของข้อมูล

1-1-1

 

ประเภทของแหล่งข้อมูลมี 2 แหล่งคือ

 

1. แหล่งข้อมูลชั้นต้น เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม หรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสำรวจสถานที่จริง

 

 

2. แหล่งข้อมูลชั้นรอง เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อื่น   เช่น ตำรา เอกสารวิจัย สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ

 

 

 

 

สอนโดย – จีระพงษ์    โพพันธุ์