ความหมายของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า “เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์”

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2540) ได้บัญญัติไว้ว่า Computer : คอมพิวเตอร์,คณิตกรณ์ หมายถึง เครื่องคำนวณหรือผู้คำนวณ มีหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบ (ประมวลผลข้อมูล) ตามคำสั่งที่มนุษย์จัดเตรียมไว้ในรูปแบบของโปรแกรมหรือชุดคำสั่งต่าง ๆ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: Computer) หรือในภาษาไทยว่า คณิตกรณ์ เป็นเครื่องจักรแบบสั่งการได้ที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินการกับลำดับตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โดยอนุกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพร้อม ส่งผลให้คอมพิวเตอร์สามารถแก้ปัญหาได้มากมาย

ดังนั้น คอมพิวเตอร์ จึงหมายถึง อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาโดยมนุษย์เพื่อช่วยงานของมนุษย์ เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บข้อมูล มักจะเป็นงานที่มีขั้นตอนซ้ำๆ มีปริมาณมาก สลับซับซ้อน ต้องใช้แรงงานคนมากในการปฏิบัติงาน โดยที่มนุษย์สามารถกำหนดชุดคำสั่งล่วงหน้าหรือที่เรียกว่า โปรแกรม ได้

 

 

 

 

อ้างอิง

จุฑาเทพย์ จิตคติ , “ความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์” , krunhon25.blogspot.com , สืบค้นวันที่ 11 เม.ย. 60

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , “คอมพิวเตอร์” , th.wikipedia.org , สืบค้นวันที่ 11 เม.ย. 60

ดร.ภาสกร เรืองรอง , “ความหมายของคอมพิวเตอร์” , www.thaiwbi.com , สืบค้นวันที่ 11 เม.ย. 60