ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต(Internet) หมายถึง การนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเดียว โดยใช้ข้อตกลงในการสื่อสารที่เรียกว่า TCP/IP เพื่อให้เครื่องสามารถติดต่อสื่อสาร และเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

 

 

ลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ต

ลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ต เป็นเสมือนใยแมงมุมที่ครอบคลุมทั่วโลกในแต่ละจุดที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นสามารถติดต่อสื่อสารกันได้

 

 

ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต

ด้านการศึกษา สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูล รวมถึงติดต่อสื่อสารกับบุคคลเพื่อสอบถามข้อมูล

ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ ใช้ค้นหาข้อมูลเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ สามารถซื้อขาย สินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ รวมถึงยังสามารถใช้เป็นช่องทางให้ลูกค้าได้ติดต่อสื่อสารกับเจ้าของธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง

ด้านการบันเทิง ใช้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อน

 

 

โปรโตคอล(Protocol) และซอฟต์แวร์ในอินเทอร์เน็ต

โปรโตคอล(Protocol) ที่ใช้ในอินเทอร์เน็ตที่สำคัญจะมีอยู่ 3 ชนิดคือ TCP, IP และ HTTP โดยที่โปรโตคอล แต่ละตัวจะมีหน้าที่ดังนี้

โปรโตคอล TCP ใช้สื่อสารทั้งระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายและรวมถึงออกจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โปรโตคอล IP มีหน้าที่แบ่ง block ข้อมูลออกเป็น Packet ย่อยๆ

โปรโตคอล HTTP ใช้ในการลิงค์ข้อมูลที่เป็น hypertext ข้ามไปมาในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และทำการลิงค์เข้ากับเว็บเซอร์เวอร์ (Web Server) เพื่อเอาข้อมูลที่ต้องการออกมา

ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในอินเทอร์เน็ตจะประกอบไปด้วย

Browser ใช้ในการแสดงเอกสาร hypertext ซึ่งจะอยู่ในเครื่องลูกข่ายหรือเครื่องของผู้ใช้

Firewall เป็นโปรแกรมรักษาความปลอดภัย ช่วยป้องกันการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตจากภายนอกเข้ามาในเครือข่าย

Webpage Authoring tool เป็นโปรแกรมที่ช่วยสำหรับสร้างหน้าเว็บเพจ

 

 

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต

Protocol หมายถึง วิธีการรับส่งข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาโดยไม่จำกัดระบบปฏิบัติการ อาทิ

TCP/IP Protocol: เป็นโปรโตคอลหลักในการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย TCP เป็นมาตรฐานการจัดการข้อมูลเพื่อส่งในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ IP เป็นมาตรฐานการจัดการที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเทียบกับระบบของไปรษณีย์ได้ดังนี้

FTP Protocol: เป็นมาตารฐานของการรับส่งแฟ้มข้อมูล

 

HTTP Protocol: เป็นมาตรฐานการรับส่งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ (Website)

 

IP Address คือ หมายเลขประจำเครื่องของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการติดต่อกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจะประกอบไปด้วยเลขฐานสองจำนวน 4 ชุดๆ ละ 8 บิต รวมเป็น 32 บิต มีจุดเป็นเครื่องหมายคั่น ดังนี้ 000.000.000.000 ไปจนถึง 255.255.255.255 (8 บิตมีค่าเท่ากับ 1 ไบต์)

IP Address แบ่งออกได้เป็น 5 คลาส ดังนี้

 

Network Mask และ Subnet Mask

Network Mask เป็นการระบุว่า IP Address ที่เราใช้มีกี่บิต (Bit) หรือกี่ไบต์ (Byte) ที่เป็นส่วนของหมายเลขเครือข่าย เช่น หากจะใช้บิตใดเป็นหมายเลขเครือข่ายก็ตั้งค่าบิตนั้นของ Network Mask เป็น 1 ให้เสมือนเป็นหน้ากากและบิตที่เหลือเป็น 0 ดังนี้

Class A Network Mask 255.0.0.0 ใช้ 1 Byte แรกเป็น Network address

Class B Network Mask 255. 255.0.0 ใช้ 2 Byte แรกเป็น Network address

Class C Network Mask 255. 255. 255.0 ใช้ 3 Byte แรกเป็น Network address

Subnet Mask จะใช้ในกรณีที่ต้องการขอยืมบางส่วนที่ใช้บริการในการกำหนด Network address มาเพิ่มในการกำหนด Host Address เพิ่มเติมทั้งนี้เพื่อให้เกิดมี Subnet เพิ่มเติม

 

Domain Name หมายถึง ชื่อที่ถูกเรียกแทนการเรียกแบบหมายเลข เนื่องจากการจดจำหมายเลขเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ดังนั้นจึงมีการใช้ตัวอักษรมาใช้แทน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นชื่อที่สื่อความหมายหรือในบางเว็บไซต์อาจมีการเล่นคำ เช่น www.krui3.com (ครูไอที) นี่ก็คือ Domain Name

          ความหมายของโดเมน(Domain)

 

          ความหมายของซับโดเมน

 

          Domain Name ระดับประเทศ

 

WWW (World Wide Web)

          WWW เป็นการบริการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในรูปแบบของสื่อผสมหรือ Multimedia ซึ่งมีทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งจุดเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บเพจอื่นประกอบกัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะแสดงอยู่ในลักษณะของเว็บเพจ (Webpages)

 

Web page ข้อมูลข่าวสารที่แสดงเป็นหน้าๆ เหมือนกับเอกสารบนกระดาษ อาจประกอบด้วยตัวอักษร, กราฟิก, เสียง, ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ

 

Home page เพจหรือหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือหน้าแรกของเว็บเพจทั้งหมดที่แสดง

 

Link ข้อความหรือรูปภาพ ที่ใช้เป็นจุดในการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจหน้าอื่นๆ

 

URL (Universal Resource Locator)

ในการอ้างอิงถึงเซิร์ฟเวอร์ เว็บไซต์ เว็บเพจ หรือข้อมูลอื่นใดบนอินเทอร์เน็ต จะทำโดยใช้ Address หรือที่อยู่ของข้อมูลนั้น ซึ่งมีการกำหนดรูปแบบไว้เป็นพิเศษ เรียกว่า URL

URL หมายถึง ชื่อนำของเว็บเพื่อบอกกับ Browser ให้รู้ว่าต้องไปที่ไหน โดยส่วนมากทุกๆ หน้าของเวบจะต้องเริ่มด้วย http:// และตามด้วยชื่อโดเมนเนมของเว็บที่ต้องการไป

ส่วนประกอบต่างๆ ของ URL

 

 

การประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) คือจดหมายหรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งถึงกันผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นิยมใช้บริการกันมากเพราะใช้สำหรับส่งและอ่านข้อความกับผู้ติดต่อ โดยที่ผู้รับจดหมายจะได้รับในเวลาเกือบจะทันทีที่ผู้ส่งดำเนินการส่ง
  2. การขนถ่ายแฟ้มข้อมูล (File Transfer Protocol: FTP) เป็นบริการคัดลอกข้อมูลข้ามเครือข่าย คือส่งข้อมูลจากเครื่องลูก (Client) ไปยังเครื่องแม่ (Server) หรือดาวน์โหลดจากเครื่องแม่ (Server) มาสู่เครื่องลูก (Client) โปรแกรมที่นิยมใช้ในการ FTP เช่น Filezilla
  3. โซเชียลเน็กเวิร์ค (Social network) คือ   สังคมของโลกแห่งอินเทอร์เน็ต  หรือเรียกว่าสังคมของมนุษย์ที่ติดต่อสื่อสารกันด้วยเทคโนโลยีต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอินเตอร์เน็ท ทางโทรศัพท์ และอื่นๆ ในโลกอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้รูปแบบของเว็บไซต์ที่เป็น โซเชี่ยล เน็ตเวิร์คได้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาย เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Google plus, Pinterest เป็นต้น ซึ่งเว็บในรูปแบบของโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค คือ เว็บที่คุณสามารถ “สร้าง” ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเพื่อนได้ผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายจากเพื่อนสู่เพื่อน ทำให้ติดต่อสื่อสารกันสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้