ตัวอย่างโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณลักษณะของโครงงานที่ดี
           โครงงานที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

  1. สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของโครงงานได้อย่างครบถ้วน
  2. เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้
  3. สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
  4. ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่าง

 

ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดี จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และต้องมีคุณลักษณะที่ดี ตามที่กล่าวข้างต้น แต่ทั้งนี้ ก็ต้องคำนึงผลกระทบ ในทางลบที่อาจเกิดขึ้น จากการทำโครงงาน ซึ่งผู้จัดทำอาจต้องหลีกเลี่ยง โดยจะต้องคำนึงถึงผลกระทบทางลบในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ด้าน

ตัวอย่างผลกระทบทางลบ

 เศรษฐกิจ เช่น ระบบคำนวณเลขหวย สำหรับหาเลขที่คาดว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกในแต่ละงวด ส่งผลให้คนในสังคมใช้เงินในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากขึ้น ทำให้มีเงินสำหรับจับจ่ายใช้สอยน้อยลง จนบางครั้งก็อาจก่อให้เกิดปัญหาติดหนี้สินมากมาย
ด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น โครงงานเกมต่อสู้ ทำให้นักเรียนที่ติดเกมนั้น ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม ซึ่งจากการวิจัยของต่างประเทศพบว่า หากเล่นเกมติดต่อกันนาน 15 สัปดาห์ อาจทำให้ผู้เล่นคุ้มคลั่งได้ นอกจากนี้ อาจส่งผลกระทบกับผู้เล่น อาจเกิดอาการประสาทหลอน ไม่สามารถแยกแยะโลกความจริงกับโลกในเกมออกจากกันได้ ทำให้เด็กเหล่านี้มีอารมณ์รุนแรง เกรี้ยวกราดและตัดสินใจแก้ปัญหา ด้วยการใช้กำลัง
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงงานสำรวจมลพิษทางอากาศ เป็นการประเมิณมลพิษทางอากาศ บริเวณรอบโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ ว่ามีแก๊สประเภทใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในปัจจุบันมนุษย์ได้ตัดไม้ทำลายป่า เผ่าป่า และใช้ยวดยานพหนะ มีการทำโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

 

 

 

การประเมินผลโครงงาน

การประเมินผลโครงงานเป็นการวัดคุณภาพของผลงานว่ามีคุณภาพเพียงใด โดยอาศัยเกณฑ์ดังแผนภาพด้านล่าง

process-project

 

 

 

การศึกษาผลกระทบของโครงงาน

โครงงานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่พัฒนาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมให้ดีขึ้น หากแต่มนุษย์จะเป็นผู้เลือกที่จะนำไปใช้ในทางที่ถูกหรือในทางที่ผิด ดังนั้น ผู้พัฒนาควรตะหนักในเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพื่อหาแนวทางป้องกัน ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ โดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมมีดังนี้

  1. ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ผลงานของโครงงานกระทบกับการซื้อขาย การจับจ่ายใช้สอยและรายได้ของคนในสังคม
  2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง ผลงานของโครงงานกระทบกับวิถีการดำเนินชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในสังคม
  3. ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลงานของโครงงานกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ดิน น้ำ อากาศ

 

 

 

ตัวอย่างของโครงงานที่ดี

นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ดีได้จากโปแกรมค้นหา (Search Engine) ไม่ว่าจะเป็น www.google.com , www.bing.com , www.yahoo.com เป็นต้น

search-project

 

 

 

 

 

อ้างอิง

          Panitsara Saetiaw . “คุณลักษณะของโครงงานที่ดี” . panitsara2556.blogspot.com/2013/09/blog-post_7672.html . 2556 สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มี.ค.2559

          อ.แคร์ . “คุณลักษณะของโครงงานที่ดี” krucarem32.wordpress.com/2013/08/21/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88/ . 2556 สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มี.ค.2559

          วาสนา  ชุ่มกลาง . “การประเมินผลโครงงาน” . sites.google.com/site/wasanacom551/calendar สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มี.ค.2559

          จันทร์จิรา ขอจงกลาง . “การศึกษาผลกระทบของโครงงาน” . sites.google.com/site/khrujun/kar-suksa-phlk-ra-thb-khxng-khorng-ngan . 2556 สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มี.ค.2559

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้