การรับรู้ข้อมูล

อวัยวะที่ใช้ในการรับรู้ข้อมูลต่างๆ มีดังนี้

 

หู            ใช้ในการ               ได้ยินเสียง

 

 

 

ตา           ใช้ในการ              มองเห็น

 

 

 

จมูก        ใช้ในการ              ดมกลิ่น

 

 

 

มือ          ใช้ในการ               สัมผัส

 

 

 

 

ปาก        ใช้ในการ               พูดคุย สนทนา ซักถาม

 

 

 

 

แผนผังการรับรู้ข้อมูล