Google คืออะไร

เว็บไซต์ Google (www.google.com) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในการค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต โดยค้นหาข้อมูลจากข้อความ หรือตัวอักษรที่พิมพ์เข้าไป แล้วทำการค้นหาข้อมูล รูปภาพ หรือเว็บเพจที่เกี่ยวข้องนำมาแสดงผล

 

google

 

(หน้าตาของ google)