บทที่ 8 : How จำนวนเท่าไร

how

How   แปลว่า “อย่างไร” ซึ่งคำตอบของ how จะเกี่ยวกับวิธีการ ลักษณะ หรือ อาการต่างๆ

 

1.      How + verb to be + นาม/ สรรพนาม ?           เช่น

How are you today ?     ตอบ  I’m fine

 

2.      How + กริยาช่วย + ประธาน + กริยาแท้  + (กรรม)  ?      เช่น

How do you go to Chiang Mai ?  ตอบ I go to Chiang Mai by train.

3.      How  +  adj. + verb to be    + ประธาน        เช่น

How old is she ?               ตอบ She is 16 years old.

 

4.     How   +  much + นามนับไม่ได้ +  กริยาช่วย   + ประธาน   + กริยาแท้ +  many  + นามนับได้พหูพจน์  เช่น

How much oil did he buy ?           ตอบ He bought a gallon of oil.

 

 

 

 

อ้างอิง – Question Words. sites.google.com/site/englishlearningsujitra/mainmenu/question-words, 2556