ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ด้านการศึกษา

1.  เป็นสื่อการเรียนการสอน

2.  ทำให้การเรียนการสอนทันสมัย

 

 

 

 

 

ด้านการติดต่อสื่อสาร

– ทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว

 

 

 

 

 

ด้านความบันเทิง

– ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

 

 

 

 

ด้านการแพทย์

1.  ช่วยในการรักษาโรค

2.  ช่วยให้การจัดเก็บ

3.  ประวัติผู้ป่วยสะดวกขึ้น

 

 

 

สอนโดย – จีระพงษ์    โพพันธุ์