การสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์

การสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์

เป็นการจัดรูปแบบงานเอกสารคล้ายกับหนังสือพิมพ์ มีการแบ่งข้อมูลในเอกสารออกเป็นหลายๆ คอลัมน์ นอกจากงานหนังสือพิมพ์แล้ว จะเห็นลักษณะงานแบบนี้ในนิตยสาร หรือจะใช้ในการทำโบรชัวร์ก็ได้ มีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการจัดรูปแบบ หรือถ้ายังไม่มีข้อมูล ให้คลิกเป็น cursor ตำแหน่งที่ต้องการจัดรูปแบบ

2. ที่แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกลูกศรลงของปุ่มทูลบาร์ชื่อ คอลัมน์ เลือกจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการ

2-6-1

 

ความหมายของ สดมภ์ กับคอลัมน์

คอลัมน์:แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรงหรือแนวดิ่ง

สดมภ์:ช่องในแนวตั้งสำหรับกรอกรายการต่างๆ