การสร้างตาราง (Table)

การสร้างตาราง (Table)

1. คลิกแท็บ แทรก เลือกคำสั่ง ตาราง 3-3-1

2. เลือกจำนวนคอลัมน์และแถวที่ต้องการ

3-3-2

 

3. พิมพ์ข้อความแต่ละช่องตามต้องการ

 

 

 

 

การตกแต่งตาราง

1. เลือกช่วงข้อมูลในตาราง

2. จะปรากฏแถบ Ribbon ชื่อ เครื่องมือตาราง

3. การตกแต่งตารางให้คลิกแท็บ ออกแบบ และการปรับโครงสร้างตารางให้คลิกแท็บ เค้าโครง จะปรากฏปุ่มทูลบาร์ต่างๆ ให้เลือกใช้งานได้ทันที
3-3-3

3-3-4