การดูแลรักษาโทรทัศน์

หน่วยที่ 2 การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ: การดูแลรักษาโทรทัศน์

 

 

วิธีการดูแลรักษา เครื่องรับโทรทัศน์ มีดังต่อไปนี้

 

 

1. การทำความสะอาดเครื่องรับโทรทัศน์ ให้ทำในขณะปิดการใช้งาน โดยใช้ผ้านุ่ม ๆ เช็ดโทรทัศน์

2. อย่าถอดฝาด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์ด้วยตนเอง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อโทรทัศน์ได้

3. ควรเลือกใช้เสาอากาศภายนอกบ้านที่มีคุณภาพดี

4. ควรวางโทรทัศน์ไว้ในจุดที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี และตั้งห่างจากผนัง มู่ลี่ หรือม่าน อย่างน้อย 10 ซม.เพื่อให้เครื่องสามารถระบายความร้อนได้โดยสะดวก

5. ไม่ควรปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป เพราะจะทำให้หลอดภาพมีอายุการใช้งานสั้นลง และสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

6. ให้ปิดโทรทัศน์ ถอดปลั๊กไฟ และขั้วสายอากาศออก ขณะที่มีฝนฟ้าคะนอง เพื่อป้องกันโทรทัศน์ชำรุดจากกระแสไฟเกินที่เข้ามาตามสาย

7. ไม่ควรติดตั้งเสาอากาศสูงเกินความจำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงฟ้าผ่าลงที่เสา

 

สอนโดย: จีระพงษ์   โพพันธุ์

อ้างอิง: mamnaka11. การดูแลรักษาเครื่องรับโทรทัศน์. www.baansanruk.blogspot.com , 2554