การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี

          การใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ชำรุดเสียหายง่าย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ควรปฏิบัติ ดังนี้

  1. ตั้งคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากผนังพอสมควรเพื่อการระบายความร้อนที่ดี

  2. ไม่เปิดและปิดเครื่องบ่อยๆ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่

  3. ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้งโดยใช้ไม้กวาดขนไก่ หรือ แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นละอองจากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ด

  4. ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มมารับประทานใกล้คอมพิวเตอร์

  5. ควรคลุมผ้าหรือพลาสติกทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง
มงคล ทะกอง, (2561), หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ), กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด