วิธีการนำเสนอข้อมูล

การนำเสนอข้อมูลสามารถทำได้หลายลักษณะตามความเหมาะสม    เช่น 

 

นำเสนอหน้าชั้นเรียน 

present

 

–  จัดทำเอกสารรายงาน 

 

–  จัดทำป้ายประกาศ 

PR

(ตัวอย่างป้ายประกาศ)

 

–  จัดทำสื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์

ppt