ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล

การเตรียมงานก่อนการนำเสนอ

การนำเสนองานควรทำเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากการวางโครงร่าง จัดทำรายละเอียดเนื้อหาและจัดทำเป็นสไลด์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1.การวางโครงร่าง

ศึกษากลุ่มผู้ฟังว่ามีลักษณะอย่างไร ต้องมีความเข้าใจข้อมูลที่ต้องการนำเสนออย่างชัดเจนเพื่อจะได้ผลลัพธ์ตรงเป้าหมาย

2.จัดทำรายละเอียดเนื้อหา

กำหนดหัวข้อต่างๆ โดยเน้นกลุ่มผู้ชมเป็นหลักว่าสไลด์ควรมีเนื้อหาหรือรูปแบบการจัดวางอย่างไร หรือควรนำเสนอแบบใด เช่น ใส่ภาพ ใส่สี และแนวการนำเสนอ

3.การใส่ข้อความ ภาพ กราฟในสไลด์

การนำสิ่งต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอมาใส่ลงในสไลด์แต่ละแผ่น

4.การปรับแต่งสไลด์ให้สวยงาม

การปรับแต่งตัวอักษร สีที่ใช้กับสไลด์และรูปแบบที่แสดงเพื่อดูสวยงามและน่าติดตาม

5.เพิ่มความน่าสนใจในการนำเสนอ

การใส่เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ การเคลื่อนไหวของตัวอักษรมาใช้เพิ่มความน่าสนใจและใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสไลด์

6.เตรียมการนำเสนอจริง

ต้องซ้อมการพูดให้เข้ากับแผ่นสไลด์ด้วยการจับเวลา เพื่อจะได้ทราบว่าการบรรยายใช้เวลาอย่างเหมาะสมหรือไม่

7.เตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย

คือการพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดทำเอกสารแจกผู้เข้าฟังเพื่อไม่ให้ผู้ฟังเสียเวลาในการจดบันทึก ให้ใช้เวลาฟังสิ่งที่บรรยายแทน

 

 

รูปแบบของการนำเสนอ

การนำเสนอมีได้หลายรูปแบบ  ซึ่งจะต้องพิจารณาเลือกใช้รูปแบบให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ  และ ความต้องการของผู้รับการนำเสนอ  โดยทั่วไปจะมีการใช้อยู่ สองรูปแบบได้แก่

  1. แบบสรุปความ ( qutline ) คือ  การนำเสนอเนื้อหาทั้งที่เป็นข้อเท็จจริง  ความคิดเห็น  และ  ข้อพิจารณาเป็นข้อๆ
  2. แบบเรียงความ  ( essay ) คือ  การนำเสนอด้วยการพรรณนา  ถึงเนื้อหาละเอียด

 

การเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม และ สถานการณ์ในการนำเสนอ  การนำเสนอแบบสรุปความมักใช้ในการนำเสนอ  ข้อมูลอันประกอบด้วย  ข้อเท็จจริง  สิ่งที่ค้นพบ  เพื่อให้ผู้รับการนำเสนอรับรู้อย่างรวดเร็ว  ส่วนการนำเสนอแบบเรียงความ  มักใช้ในการนำเสนอความคิดเห็น  และการให้เหตุผลโน้นน้าวชักจูงใจ ซึ่งจะต้องมีการอรรถาธิบาย  ในรายละเอียดต่างๆประกอบการนำเสนอ

การเลือกใช้รูปแบบของการนำเสนอ  จะพิจารณาปริมาณของเนื้อหาสาระ  วัตถุประสงค์  และ จุดมุ่งหมายที่ต้องการบรรจุ  การเร้าความสนใจ  สถานการณ์ในการนำเสนอ  และ  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับการนำเสนอกับผู้นำเสนอ

 

 

ทักษะของผู้นำเสนอ

ผู้นำเสนอจะต้องศึกษาและฝึกฝนตนเองให้มีทักษะหลายด้าน   เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำเสนอที่ดี  เพราะผู้นำเสนอเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของการนำเสนอ   โดยทั่วไปผู้นำเสนอจะต้องเสริมสร้างทักษะดังต่อไปนี้

  1. ทักษะในการคิด (conceptual skill )  ผู้นำเสนอจะต้องเรียนรู้  และ สร้างความชำนาญชัดเจนในการคิดแม้ว่าจะมีเนื้อหาสาระจากข้อมูลที่มีอยู่  ผู้นำเสนอก็จะต้องคิดพิจารณาเลือกใช้ข้อมูล  และลำดับความคิด  เพื่อจะนำเสนอให้เหมาะแก่ผู้รับการนำเสนอ  ระยะเวลา และโอกาส
  2. ทักษะในการฟัง (listening skill ) ผู้นำเสนอจะต้องสดับรับฟัง และสั่งสมปัญญาเป็นการรอบรู้จากการได้ฟัง  ผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะนำเสนอเพื่อนำมากลั่นกรอง  เรียบเรียงเป็นเนื้อหาในการนำเสนอ
  3. ทักษะในการพูด (speaking skill )ผู้นำเสนอจะต้องฝึกฝนการพูด เพื่อบอกเล่าเนื่องโน้นน้าวจูงใจ  ให้ผู้รับฟังการนำเสนอเห็นด้วย  อันจะเป็นทางทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
  4. ทักษะการอ่าน (reading skill ) ผู้นำเสนอจะต้องเป็นนักอ่านที่มีความชำนิชำนาญชัดเจนในการสั่งสมข้อมูล  สามารถประมวลความรู้นำมาใช้ในการนำเสนอได้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้รับการนำเสนอ
  5. ทักษะในการเขียน (writing skill )ผู้นำเสนอจะต้องเสริมสร้างทักษะการเขียน เพราะการเขียนเป็นการแสดงความคิด ความเชื่อ  ความรู้  ความรู้สึก  อารมณ์ และ ทัศนคติ ของผู้เขียนให้ผู้อ่านได้ทราบโดยใช้ตัวอักษร  การนำเสนอด้วยการเขียนจึงต้องมีความประณีต  พิถีพิถันในการเลือกใช้คำด้วยการรู้ความหมายที่แท้จริงของถ้อยคำ  และใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องเหมาะสม
  6. ทักษะในการถ่ายทอด (delivery skill )  ผู้นำเสนอจะต้องฝึกฝนการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์  ด้วยวิธีนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ในการนำเสนอ

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : อ.สมิต. “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเสนอ”. http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=667&pageid=1&read=true&count=true. 2008