แสดงผลด้วยคำสั่ง printf()

แสดงผลออกทางหน้าจอ

การทำงานพื้นฐานที่สึดหรือเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของทุกโปรแกรมคือ  การแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพ  โดยในภาษา C นั้น การแสดงผลข้อมูลออกทางจอสามารถทำได้ดังนี้

 

 

คำสั่ง printf()

คำสั่ง printf ถือว่าเป็นคำสั่งพื้นฐานที่สุดในการแสดงผลข้อมูลทุกชนิดออกทางหน้าจอ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็ม( int ) , ทศนิยม ( float ) , ข้อความ ( string ) หรืออักขระ นอกจากนี้คำสั่งยังมีความยืดหยุ่นสูง โดยเราสามารถกำหนดหรือจัดรูปแบบการแสดงผลให้มีระเบียบหรือเหมาะสมตามความต้องการได้อีกด้วย รูปแบบการเรียกใช้คำสั่ง printf แสดงได้ดังนี้

 

printf(“ format ” , variable);

 

format : ข้อมูลที่ต้องการแสดงออกทางหน้าจอโดยข้อมูลนี้ต้องเขียนไว้ในเครื่องหมาย “ ” ข้อมูลที่สามารถแสดงผลได้มีอยู่ 2 ประเภท คือ ข้อความธรรมดา และค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร ซึ่งถ้าเป็นค่าที่เก็บไว้ในตัวแปรต้องใส่รหัสควบคุมรูปแบบให้ตรงกับชนิดของข้อมูลที่เก็บไว้ในตัวแปรนั้นด้วย

variable : ตัวแปรหรือนิพจน์ที่ต้องการนำค่าไปแสดงผลให้ตรงกับรหัสควบคุมรูปแบบที่กำหนดไว้

 

 

 

รหัสรูปแบบ (Format Code)

รหัสควบคุมรูปแบบการแสดงผลค่าของตัวแปรออกทางหน้าจอ ใช้สำหรับควบคุมการแสดงผลตัวแปร นิพจน์ หรือมาโครออกทางหน้าจอโดยรหัสรูปแบบในภาษาซี มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน การเลือกนำไปใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับค่าของข้อมูลที่จะแสดงผลด้วย รหัสรูปแบบ ดังนี้

Format Code1

 

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง printf แสดงผลข้อความธรรมดาออกทางหน้าจอ ดังนี้

printf(“Hello Program C“); แสดงข้อความ Hello Program C ออกทางจอภาพ
printf(“Kampangdinpittayakom school“); แสดงข้อความ Kampangdinpittayakom school ออกทางจอภาพ
printf(“Phichit Thailand“); แสดงข้อความ Phichit Thailand ออกทางจอภาพ

 

 

 

 

แสดงผลให้เป็นระเบียบด้วยอักขระควบคุมการแสดงผล

นอกจากนี้เรายังสามารถจัดรูปแบบการแสดงผลให้ดูเป็นระเบียบมากขึ้น  อย่างเช่นขึ้นบรรทัดใหม่  หลังแสดงข้อความ  หรือเว้นระยะแท็บระหว่างข้อความ  โดยใช้อักขระควบคุมการแสดงผลร่วมกับคำสั่ง printf

format type1

 

 

การนำอักขระควบคุมการแสดงผลมาใช้  เราต้องเขียนอักขระควบคุมการแสดงผลไว้ภายในเครื่องหมาย “ ” ดังตัวอย่าง

printf(“Hello … \n“); แสดงข้อความ Hello … แล้วขึ้นบรรทัดใหม่
printf(“Hello…\nPhichit\n“); แสดงข้อความ Hello …แล้วขึ้นบรรทัดใหม่พร้อมกับแสดงข้อความ Phichit จากนั้นขึ้นบรรทัดใหม่อีกครั้ง
printf(“Num1 = %d\tNum2 = %f\n“,x,z); แสดงข้อความ Num1 = 45 ตามด้วยการเว้นช่องว่าง 1 แท็บแล้วต่อด้วยข้อความ Num2 = 20.153
*** 45 เป็นการกำหนดในตัวแปล

 

 

 

 

 

อ้างอิง  นายพนัส กันแก้ว , “ภาษา C การแสดงผลลัพธ์ ด้วย printf()” , https://sites.google.com/site/examkidz3/kar-saedng-phllaphth/printf1 สืบค้นวันที่ 6 มิ.ย. 59